Ви є тут

Головна

Мета. Вивчення теоретичних основ цифрової обробки сигналів: методів представлення сигналів, базових перетворень сигналів, синтеза цифрових фільтрів, ефективних алгоритмів цифрової обробки сигналів.

Завдання. Формування у студентів системного підходу до побудови радіотехнічних систем передачі інформації різного призначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2) ;

-  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4) ;

-  здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5).

-  навички здійснення безпечної діяльності(ЗК-9).

Фахові компетентності:

- здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);

- здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2) ;

-  здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3) ;

-  здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6).

- здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки (ПК-10).

Очікувані результати навчання:

– навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

– застосування розуміння основних властивостей компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних, радіотехнічних систем і пристроїв (РН-14);

– знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18);

– контролювати технічний стан інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем у процесі їх технічної експлуатації з метою виявлення погіршення якості функціонування чи відмов, та його систематична фіксація шляхом документування (РН-22).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– методи цифрового представлення сигналів;

– дискретне перетворення Фур'є та його властивості;

– ефективні алгоритми цифрового перетворення сигналів;

– методи синтезу цифрових фільтрів;

вміти:

– вільно володіти термінологією з ЦОС державною та іноземною мовою;

– вибрати ефективний алгоритм цифрової обробки сигналів з урахуванням наявного апаратного та програмного забезпечення;

– здійснювати синтез цифрових фільтрів (рекурсивних та трансверсальних), створювати програми в середовищі MATLAB для моделювання процесів цифрової обробки сигналів;

– керувати пристроями цифрової обробки сигналів на базі процесорів сімейства SHARC ADSP-2106x виробництва AnalogDevices.

Викладач дисципліни:

Мороз Гаррі Володимирович, старший викладач кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 1

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин –105

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

2 год.

Самостійна робота

60 год.

97 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

 залік