Ви є тут

Головна

Прізвище: Антонюк

Ім'я: Катерина

По батькові: Іванівна

 

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-8568-5085

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): E-4642-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 57560951300

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=-iWKVosAAAAJ&hl=uk

 
Освіта: вища
 • Національний інститут стратегічних досліджень, 2020, докторантура за спеціальністю 051 «Економіка»
 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008, аспірантура за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, 2005, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Маркетинг», кваліфікація за дипломом – «маркетолог-економіст»
 
 
Дисертації:
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.01 «Економічна безпека держави (економічні науки)» на тему «Забезпечення безпеки споживання в Україні в умовах євроінтеграції», рік захисту – 2020
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Маркетингове позиціонування на ринку морозива України», рік захисту – 2009

Наукові інтереси:

 • Безпека споживання на різних рівнях системної ієрархії управління
 • Міжнародні стратегії сталого розвитку
 • Стратегічний, міжнародний, екологічний маркетинг

Дисципліни, які викладає:

 • Інноваційні моделі та форми міжнародного бізнесу
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Стратегія і тактика міжнародних переговорів
 • Міжнародний маркетинг

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 122, з них монографій – 9, підручників – 3, навчальних посібників – 2;

 • Antoniuk К. І. Structural analysis of category apparatus of consumption in the sustainable development system / К. І. Antoniuk, D. A. Antoniuk, L. M. Bukharina // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – С. 136–140.
 • Антонюк К. І. Дуалізм міжнародної технічної допомоги в контексті соціально-економічного розвитку безпеки споживання України / К. І. Антонюк, Д.А. Антонюк, В.О. Шишкін, Л.М. Бухаріна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.  2019 [S.l.]. – V. 1. – № 28. – Р. 462–471.
 • Антонюк К. І. Структурно-ієрархічна ідентифікація безпеки споживання в теорії безпекознавства розвитку /  К. І. Антонюк, А.І. Мокій // Стратегічна панорама. – 2019. – № 1–2. – С. 106–117.
 • Антонюк К. І. Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті інклюзивної моделі регіонального розвитку / К. І. Антонюк, А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Економіка України. – 2020. – №3–4. – С. 74–87.
 • Antoniuk K. Consumption security interdependence with sustainable development goals / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // International relations review. – 2020. – № 8. – Р. 80–97.
 • Antoniuk K. I. Poly-scientific essence of the “consumption” category  through the prism of its safety / K. I. Antoniuk // Management And Entrepreneurship: Trends Of Development. – 2020. – № 2(12). – Р. 48–58.
 • Антонюк К. І. Проблема безпеки споживання в умовах ексклюзивного регулювання соціально-економічного розвитку / К. І. Антонюк, А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів : сутність, прояви та загрози : наукове видання / [наук. ред. С.Л. Шульц]; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2020. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – С. 78–87.
 • Антонюк К.І. Забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти : монографія / К.І. Антонюк. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2020. – 450 с.

 

Участь у конференціях:

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 • Антонюк К. І. Проблеми формування понятійного апарату споживання як категорії сталого розвитку / К. І. Антонюк // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; P/ 266-267. (Ел.).
 • Антонюк К. І. Місце логістики  в убезпеченні споживання / К. І. Антонюк // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей ХІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 8–9.
 • Антонюк К.І. Забезпечення безпеки споживання – шлях до інклюзивного розвитку країни / К. І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Генерування інновацій інклюзив-ного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІ Міжн. наук.-практ. конф., 17-18 жовтня 2019 р., Запоріжжя [Електрон. ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 13–16.
 • Антонюк К.І. Загрози безпеці споживання в електронній торгівлі / К. І. Антонюк // Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". Спеціальний випуск «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин»: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21 листопада 2019 р.). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2019. – № 20. – Т. 1. – С. 36–39.
 • Антонюк К. І. Взаємообумовленість безпеки споживання з глобальними Цілями сталого розвитку / К. І. Антонюк, А. І. Мокій // Dilemmas and perspectives in international relations : collection of the scientific materials  (Львів, 25.04.20). – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2020. – Р. 8–14.
 • Антонюк К. І. Дуалізм безпеки споживання в Україні в контексті дивергенції економіки: мегарегіональний та регіональний вимір / К. І. Антонюк, А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти : зб. мат. міжн. наук. конф. (Київ, 12.05.2020) / НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. [Електрон. Дані]. – К., 2020. – URL: http://ief.org.ua/docs/scc/15.pdf. C. 57–60.
 • Antoniuk K. Changes in Consumption Trends in Ukraine in the Context of its Safety under COVID-19 / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // International economic and political relationships under COVID-19: experience of China and Ukraine : collection of international scientific works / National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine". – Кyiv, 2020. – P. 24–30. Mode of Access : http://ief.org.ua/docs/scc/16.pdf.

Рік початку діяльності в університеті: 2011

Мови спілкування: українська, російська, англійська (B2)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277а
тел.: +38(061)7698253
e-mail: ekaterinaia@ukr.net