Ви є тут

Головна

2022 рік

 1. Антонюк, К.І. Конкурентні моделі безпечного розвитку України в умовах інституціональної нестабільності та викликів глобального середовища [Текст] / К.І. Антонюк, А.І. Мокій, М.І. Флейчук, О.І. Іляш // Фінанси України. – 2021. – № 11. – C. 21–37.
 2. Антонюк, К.І. Особливості корпоративного брендингу на ринку інформаційних технологій [Текст] / К.І. Антонюк, М.О. Парій // Управління змінами та інновації. – 2021. – № 2. – С. 5–10.
 3. Antoniuk, K. Sustainable waste management: international experience for Ukraine regions [Текст] / K. Antoniuk, D. Antoniuk // Management and Entrepreneurship: Trends of Development. – 2022. – 2 (20) – РР. 59–67.

2021 рік

 1. Antoniuk, K. Analysis of consumption and its safety in the process of sustainable development: a regional aspect [Text] / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2020. – Т. 90. – Nr. 3. – P. 79–91.
 2. Antoniuk, K. Ukraine’s foreign trade with the EU from the perspective of consumption security [Text] / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2021. – Т. 92. – Nr. 1. – P. 51–59.
 3. Antoniuk, K. SMART-specialization of the region and subregion as a tool to ensure consumption safety [Text] / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej. – 2021. – Nr. 43. – P. 7–15.
 4. Antoniuk, K. Implementation of sustainable development principles in enterprises in the context of consumption safety [Text] / K. Antoniuk, A. Mokiy, L. Bukharina, D. Antoniuk // Management and Entrepreneurship: Trends of Development. – 2021. – V. 3. – Vyp. 17. – P. 8–17.
 5. Антонюк, К. І. Інституціональне убезпечення споживання на ринках країн-членів ЄС [Текст] / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2021. – № 2 (74). – С. 92–102.
 6. Антонюк, К. І. Моделювання мультиагентської взаємодії в убезпеченні споживання в умовах інституціональної нестабільності [Текст] / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Економіка України. – 2021. – № 8 (717). –С. 3–4.
 7. Antoniuk, K. Ensuring of Consumer Choice Ecologization on the Basis of Consumption Safety: International Experience for Ukraine [Electronic resource] / K. Antoniuk, A. Mokiy, M. Pikh, L. Bukharina, D. Antoniuk // SHS Web of Conferences. EDP Science. – 2021. – V. 100. – P. 1-8 URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/11/shsconf_isc...

2020 рік

 1. Antoniuk, K. Consumption security interdependence with sustainable development goals [Текст] / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // International relations review. – 2020. – № 8. – Р. 80–97.
 2. Antoniuk, K.I. Poly-scientific essence of the “consumption” category through the prism of its safety [Текст] / K.I. Antoniuk // Management And Entrepreneurship: Trends Of Development. – 2020. – № 2(12). – Р. 48–58.
 3. Антонюк, К.І. Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті інклюзивної моделі регіонального розвитку [Текст] / К.І. Антонюк, А.І. Мокій, Д.А. Антонюк // Економіка України. – 2020. – №3–4. – С. 74–87.
 4. Антонюк, К.І. Структурно-компонентний аналіз безпеки споживання в Україні в глобальному вимірі [Текст] / К. І. Антонюк, А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2020. – № 16. – С. 176–188.
 5. Антонюк К.І. Забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти : монографія / К.І. Антонюк. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2020. – 450 с.
 6. Антонюк К. І. Загальні засади організації НДіДКР та інноваційного проектування // Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності : підручник / [І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова, О.А. Мокій та ін.] / за заг. ред. І.Г. Бабець, А.І. Мокія. Друге видання доповнене. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2020. – 496 с.
 7. Антонюк К. І. Проблема безпеки споживання в умовах ексклюзивного регулювання соціально-економічного розвитку / К. І. Антонюк, А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів : сутність, прояви та загрози : наукове видання / [наук. ред. С.Л. Шульц]; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2020. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – С. 78–87.

2019 рік

 1. Антонюк К. І. Теоретичні засади маркетингового забезпечення інноваційного розвитку регіону. Дослідження маркетингового забезпечення інноваційного розвитку Запорізької області. Удосконалення маркетингового забезпечення інноваційного розвитку Запорізької області / К. І. Антонюк // Науково-практичне вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи : кол. монографія / за заг. ред. проф. В. В. Лифар. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 217 с. (С. 33–40; 102–109; 153–165).
 2. Antoniuk К.І. E-trade in Ukraine: trends of development and threats for consumption security // К. І. Antoniuk, D.A. Antoniuk, G.V. Kozitska // Economic security at risks: findings from the digitalization of National economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 311p. – pp. 98–129.
 3. Antoniuk К.І. The security of consumption at the enterprises in Ukraine: corporate social responsibility, marketing or quality management system / К.І. Antoniuk, D.A. Antoniuk, Y.O. Sokolova // The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformation : Monograph. – Daugavpils : Daugava Print, 2019. – pp. 44–64.
 4. Антонюк К.І. Теоретичні та інституціональні засади безпеки споживання в процесі євроінтеграції. Міжнародна технічна допомога соціально-економічному розвитку України / К. І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі : монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”; за заг. ред. А. І. Мокія.  – Львів, 2019. – C. 364–512; 601–626.
 5. Антонюк К.І. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» («Організація торгівлі та комерційна логістика») ОС «Магістр» усіх форм навчання/ Укл.: В.В.Лифар, К.І. Антонюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 33 с. (Ел.)
 6. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з регіональної економіки  для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС «Бакалавр» усіх форм навчання / Укл.: О.К. Федорченко, К.І. Антонюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 47 с.
 7. Антонюк К. І. Актуальність забезпечення безпеки споживання в процесі євроінтеграції України / К. І. Антонюк // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. – 2019. –  Випуск 1 (07). – С. 74–79.
 8. Антонюк К. І. Дуалізм міжнародної технічної допомоги в контексті соціально-економічного розвитку безпеки споживання України / К. І. Антонюк, Д.А. Антонюк, В.О. Шишкін, Л.М. Бухаріна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.  2019 [S.l.]. – V. 1. – № 28. – Р. 462–471.
 9. Антонюк К. І. Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону / К. І. Антонюк, Ю.В. Буй // Регіональна економіка. – 2019. – № 2. – С. 67–78.
 10. Антонюк К. І. Структурно-ієрархічна ідентифікація безпеки споживання в теорії безпекознавства розвитку /  К. І. Антонюк, А.І. Мокій // Стратегічна панорама. – 2019. – № 1–2. – С. 106–117.

2018 рік

 1. Антонюк К. І. Проблемно-цільове програмування розвитку МСП регіону в процесі євроінтеграції на основі квантифікованого SWOT-аналізу / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. – 2018. –  Випуск 1 (03) – С. 38–50 (Ел.).
 2. Antoniuk К. І. Structural analysis of category apparatus of consumption in the sustainable development system / К. І. Antoniuk, D. A. Antoniuk, L. M. Bukharina // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – С. 136–140.
 3. Антонюк К. І. Перспективні форми просторової інтеграції підприємництва в умовах співробітництва з країнами ЄС / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – № 1(43). – С. 113–122.
 4. Антонюк К. І. Особливості корпоративного брендингу на ринку інформаційних технологій / К. І. Антонюк, М. О. Парій // Економічний вісник ЗНТУ. – 2018 – №1 – С. 144–149. (Ел.).
 5. Антонюк К. І. Проблеми логістичного забезпечення безпеки споживання / К. І. Антонюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Логістика. –2018. – № 892. – С. 3–9.
 6. Антонюк К. І. Ефективність міжнародної технічної допомоги в Україні: структурний та економетричний аналіз / К. І. Антонюк // Проблеми Економіки. – 2018. – №3 (37) . – С. 37–44.
 7. Антонюк К. І. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістрів спеціальності 075 «Маркетинг» спеціалізації «Маркетинг» / В. В. Лифар, К. І. Антонюк , Г. В. Козицька, І. В. Кочнова, Н. М. Павлішина, Ю. О. Соколова, Т. М. Тіховська // Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 47 с. (Ел.).
 8. Антонюк К. І. Інституціональне забезпечення безпеки споживання в процесі європейської інтеграції України / К. І. Антонюк // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ. 2018. – №2 (44). – С. 5–17.

2017 рік

 1. Антонюк К. І. Структурна перебудова інфраструктури підприємництва в умовах децентралізації управління  / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і тор- гівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – №1(41). – С.74–80.
 2. Антонюк К. І. Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Стратегічна панорама. – 2017. – № 2. – С. 124–131.
 3. Антонюк К. І. Модернізація системи професійно-технічної освіти України на основі європейського досвіду інтеграції підприємств, навчальних центрів і торгово-промислових палат / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – 396 с.
 4. Antoniuk К. System-dynamic modelling of entrepreneurial activity efficiency in the region / К. Antoniuk, D. Antoniuk, J. Poliakova // Modelling of the mechamisms to restore the national economy: Collective monograph / [Edited by: Olexandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – P. 186–200.
 5. Антонюк К. І. Міжнародні механізми регулювання глобальної економіки / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк / Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія / За заг. ред. О.С. Власюка. – К.: НІСД, 2017. – С. 242–266.
 6. Антонюк К. Поняття теорії та методології дослідження соціально-економічних процесів і явищ. Регулятивні механізми глобальної економіки / За заг. ред. Д. Антонюка, І. Бабець, А. Мокія // Глобальна економіка : Підручник. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2017. – 612 с.

2016 рік

 1. Антонюк К. І. Безпека споживання як ключова детермінанта сучасної системи технічного регулювання України / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – Вип. 3 (64). – С. 66–75.
 2. Антонюк К. І. Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва / А. І. Мокій, Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2016. – № 14. – С. 69–76.
 3. Антонюк К. І. Загальні засади організації НДіДКР та інноваційного проектування // Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності : підручник / [І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова, О.А. Мокій та ін.] / за заг. ред. І.Г. Бабець, А.І. Мокія. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 496 с.

2013 рік

 1. Антонюк К. І. Особливості макросегментування ринку бізнес-освіти Запорізької області / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №5 (22). – С. 158–164.
 2. Антонюк К. І. Проблеми визначення мікросегментів ринку короткотермінової бізнес-освіти / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 4 (20). – С. 101–106.
 3. Антонюк К. І. Регіональна економіка: практикум : навчальний посібник / І. Д. Шеламова, К. І. Антонюк. – К.: Знання, 2013. – 423 с.

2012 рік

 1. Антонюк К. І. Передумови та організаційно-економічний механізм функціонування електронної інфраструктури підприємництва / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – №1(17). – Т.1. – С. 20–30.
 2. Антонюк К. І. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислового регіону (на прикладі Запорізької області) / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2012. – Вип. 9. – С. 397–403.
 3. Антонюк К. І. Маркетингове забезпечення функціонування системи управління якістю на підприємстві / К. І. Антонюк // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Логістика в контексті євроінтегра ційної стратегії України». Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т. 13. – Вип. 242. – С. 241–248.
 4. Антонюк К. І. Проблеми розвитку систем управління якістю крізь призму теорії маркетингу / К. І. Антонюк // Розвиток фінансових методів державного управління  національною економікою та економікою підприємства : зб. наук. праць / ДонДУУ, Донецьк: ДонДУУ, – 2012. – т. ХІІІ. – (серія «Економіка»; вип. 239). – С.7–16.
 5. Антонюк К. І. Аналіз витрат і прибутків від управління якістю на машинобудівному підприємстві / К. І. Антонюк // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С.7–11.
 6. Антонюк К. І. Концептуальні засади інфраструктурного забезпечення підприємництва у промислових регіонах /  Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Управління виробничим та інфраструктурним розвитком економічного потенціалу України :  Монографія / За заг. ред. В.П. Волкова. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 500 с.
 7. Антонюк К. І. Операційний менеджмент у виробництві та сфері послуг: навчальний посібник / В. П. Волков, Д. А. Антонюк, Д. Т. Бікулов, К. І. Антонюк. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 244 с.

2011 рік

 1. Антонюк К. І. Місце торгово-промислових палат в інноваційному розвитку регіонів на основі кластерних утворень / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб. наук. праць : у 3 т. – Т.2 / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; ред.: Булєєв І.П. – Донецьк, 2011. – С. 94-101.
 2. Антонюк К. І. Побудова карти стратегічних груп ринку бізнес-освіти Запорізької області / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2011. – Вип. 8. – С. 320–326.
 3. Антонюк К. Особливості конкуренції на ринку бізнес-освіти Запорізької області / К. Антонюк, Д. Антонюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна: зб. наук. праць. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 46. – С. 473–479.

2010 рік

 1. Антонюк К. І. Порівняльний аналіз комп’ютерних програм сітьового планування для викладання дисципліни «Організація виробництва» / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 3(21). – С.147–153.
 2. Антонюк К. І. Розвиток науково-технічного потенціалу регіонів в контексті міжнародного співробітництва / К. І. Антонюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4 (29). – С. 31–40.

2009 рік

 1. Антонюк К. І. Особливості вибору критеріїв маркетингового позиціонування / К. І. Антонюк // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2009. – 260–271.
 2. Антонюк К. І. Критерії маркетингового позиціонування та методи їх визначення / К. І. Антонюк // Стратегія економічного розвитку України. – 2009. – Випуск 24–25. – С.170–177.

2008 рік

 1. Антонюк К. І. Проблеми та перспективи розвитку українського ринку морозива / К. І. Антонюк // Вісник НУВГП. – 2008. – № 2 (42). – С. 10–19.
 2. Антонюк К. І. Просування на ринку морозива : торговельна марка чи товарна категорія / К. І. Антонюк // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 2. – С. 50–55.
 3. Антонюк К. І. Дослідження споживчої оцінки продукції (на прикладі українського ринку морозива) / К. І. Антонюк // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 234–243.
 4. Антонюк К. І. Модель стратегії позиціонування: математична інтерпретація / К. І. Антонюк // Економіка та підприємство: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Відп. ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – С. 163–171.

2007 рік

 1. Антонюк К. І. Сегментування споживачів ринку молочної продукції (на прикладі українського ринку морозива) / Н. В. Куденко, К. І. Комліченко (Антонюк) // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К. : Видавництво ПП «Екмо», 2007. – Вип. 4. – С. 248–252.
 2. Антонюк К. І. Маркетингове позиціонування: різновиди та взаємозв’язок категорій / Н. В. Куденко, К. І. Комліченко (Антонюк) // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спец. вип. Маркетинг : теорія і практика. – К. : КНЕУ, 2007. – Ч. І. – С. 393–401.
 3. Антонюк К. І.  Маркетингове дослідження підприємств за допомогою методик управління якістю / Н. В. Куденко, К. І. Комліченко (Антонюк) // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Вип. 17. – С. 167–182.
 4. Антонюк К. І. Лояльність споживачів : підходи до визначення та формування / К. І. Антонюк // Вісник ХНТУСГ : Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2007. – Вип. 50. – С. 25–29.
 5. Антонюк К. І. Дослідження конкуренції на українському ринку морозива / К. І. Антонюк // Вчені записки КІПУ. Економічні науки. – Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2007. – Вип. 10. – С. 23–26.

2006 рік

 1. Антонюк К. І. Етапність маркетингового позиціонування / К. І. Комліченко (Антонюк) // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія : Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2006. – Вип. 16. – С. 279–284.