Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “анатомія людини” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі 01 Освіта (спеціальності 016 Спеціальна освіта).
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є зовнішні форми й пропорції тіла людини і його частин, окремі органи, їх конструкцію, мікроскопічну будову, системи органів.
 Міждисциплінарні зв’язки: ”Фізіологія людини”, ”Біохімія”, “Морфологія“, “Гігієна“, , “Спортивна медицина”
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Організація та форми роботи з лікарського контролю. Сучасні методи досліджень у спорті.
 

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни “анатомія людини” є удосконалити  знання та навички, які були отримані студентом з базових дисциплін за спеціальністю “фізична реабілітація”
2. Завданнями вивчення дисципліни “ анатомія людини” є вивчення будови тіла людини послідовно, по системах (систематичний підхід) і з урахуванням функцій органів (функціональний підхід). з'ясування причин і факторів, що впливають на людський організм, що визначають його будова (причинно-наслідковий, каузальний підхід). Розглянути особливості будови тіла людини, досліджуючи кожен орган (аналітичний підхід), вивчити цілісний організм, підходячи до нього синтетично.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

  • структурну організацію організму людини;
  • структурну організацію систем, що реалізують, забезпечують та регулюють рухову діяльність людини;
  • структурну організацію функціональних груп?  м´язів;
  • структурну організацію рухових стереотипів;
  • вікові та статеві особливості структурної організації тіла людини.

вміти :

  • визначити структури, що формують рухові сегменти;
  • визначити функціональні мязеві структури кожного рухового сегменту та умови формування комбінованої духової дії;
  • визначити  індивідуальний тип статури.