Ви є тут

Головна

Мета.  Вивчення теорії електромагнітного поля; властивостей та параметрів електромагнітних хвиль; оволодіння основами теорії випромінювання  електромагнітних хвиль; вивчення теорії поширення  радіохвиль в умовах Землі й атмосфери; вивчення теоретичних понять, методів розрахунку, принципів функціонування антен на базі законів електродинаміки.

Завдання. Вивчення студентами фундаментальних законів які описують електромагнітне поле. Освоєння математичного апарату і методів електродинамічного опису явищ та процесів у радіоелектронних пристроїв різного призначення. Вивчення законів поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі та напрямних системах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

–  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово(ЗК-5);

– здатність працювати у команді (ЗК-6);

– здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7).

Фахові (професійні) компетентності:

– здатність розуміти сутність і значення інформації у розвитку сучасного суспільства (ПК-1);

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури зі застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

– здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.) (ПК-5);

– здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).

 

Очікувані програмні результати навчання:

– вміння аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач, та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1);

– вміння грамотно застосовувати термінологію  в галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);

– вміння застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи (РН-11);

– застосування фундаментальних і прикладних наук для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних та радіотехнічних системах (РН-13);

– вміння знаходити, оцінювати та використовувати інформацію з різних джерел необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18);

– володіти методами рішення основних задач розрахунку електричних та магнітних полів;

– здатність здійснювати збір та аналіз вихідних даних для розрахунку та проектування деталей вузлів та пристроїв радіотехнічних систем;

– здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних комп’ютерних програм.

Викладач дисципліни:

Логачова Людмила Михайлівна, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 11

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів – 6

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2,3-й

2,3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 330

3,4,5-й

3,4,5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

90 год.

18 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

45 год.

12 год.

Самостійна робота

195 год.

300 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік, іспит