Ви є тут

Головна

Мета: дослідження, розробка та практичне застосування сучасних технологій комп’ютерного проєктування біомедичних апаратів та конструкцій.

Завдання:

  • знати методологію та сучасні технології комп’ютерного проєктування біомедичних апаратів та конструкцій;
  • знати структурні та функціональні особливості сучасних CAD/CAM/САЕ-систем;
  • вміти використовувати сучасні технології віртуального та фізичного прототипування при проєктуванні біомедичних апаратів та конструкцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК5. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК7. Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, прийняття обґрунтованих рішень.

ЗК8. Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність працювати як автономно, так і в команді.

фахові компетентності:

СК3. Здатність обґрунтовано обирати та ефективно застосовувати математичні методи, комп'ютерні технології моделювання, а також методи оптимізації телекомунікаційних і радіо-технічних телемедичних та біомедичних систем і пристроїв.

СК8. Здатність демонструвати і використовувати знання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій та інструментів інженерних і наукових досліджень, розрахунків, обробки та аналізу даних, моделювання та оптимізації.

СКС3. Здатність розробки нових та ефективного використання існуючих технологій прототипування та проєктування біомедичних апаратів та конструкцій.

очікувані програмні результати навчання:

РН1. Вміти організовувати власну професійну, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність на основі принципів системного підходу та методології наукових досліджень.

РН4. Знати як здійснювати пошук інформації у науково-технічній та довідковій літературі, патентах, базах даних, інших джерелах, аналізувати і оцінювати цю інформацію. Вміти виявляти актуальні науково-прикладні задачі, здійснювати їх теоретичний аналіз, пропонувати та обґрунтовувати підходи та методи їх вирішення, здійснювати техніко-економічне обґрунтування та формулювати конкретні цілі дослідження.

РН14. Знати та практично застосувати сучасні методи та моделі розробки біомедичних апаратів та конструкцій на основі сучасних CAD/CAM/САЕ-систем.

Викладач дисципліни:

Пархоменко Анжеліка Володимирівна, доцент кафедри «Програмних засобів», к.т.н., доцент

Гладкова Ольга Миколаївна, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

 

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Телемедичні та біомедичні системи»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 150

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 

 

Лабораторні

30 год.

6 год.

Самостійна робота

90 год.

138 год.

Індивідуальні завдання: 90 год.

Вид контролю: іспит