Ви є тут

Головна

Мета: ознайомлення з сучасними матеріалами біомедичного застосування, вивчення їх основних характеристик, взаємозв’язку між структурою та властивостями матеріалів, призначення матеріалів та способів отримання оптимальних властивостей.

Завдання: вивчити основні біомедичні матеріали, їх прозначення та характеристики. Встановити якісні і кількісні залежності між складом, будовою і властивостями матеріалів. Вивчити теорію і практику структуроутворення в матеріалах під впливом різних технологічних факторів. Ознайомитися з основними групами сучасних біосумісних матеріалів, властивостями та галузями використання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК8. Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність працювати як автономно, так і в команді.

Знати і розуміти різні підходи і методи системного аналізу при виборі матеріалів біомедичного призначення.

Вміти впроваджувати основні методи наукового пізнання в сфері біотехнологій.

Знати і розуміти різні підходи і методи вирішення професійних завдань.

Вміти застосовувати різні технології для вирішення професійних завдань.

Знати, розуміти і оцінювати рівень відповідності застосовуваних біоматеріалів пропонованим до них вимогам.

Вміти використовувати сучасні технології як інструмент для досліджень, розробок і оцінки при виготовленні імплантатів.

фахові компетентності:

СКС 4. Здатність здійснення вибору і підготовки біосумісних матеріалів відповідно до умов їх експлуатації, планування і розробки експерименту, обмін знаннями і взаємодія в групі з інженерно-технічним та медичним персоналом.

Знати характеристики біосумісних і біорезорбціонних матеріалів.

Вміти правильно застосовувати матеріали біомедичного призначення відповідно до вимог, що пред'являються до них.

Знати типи і властивості полімерів, керамічних і вуглецевих біоматеріалів.

Вміти правильно застосовувати неметалеві біоматеріали для виготовлення імплантатів залежно від їх призначення.

Знати фізичні і механічні властивості металевих біоматеріалів, їх атомно-електронну будову, взаємозв'язок між структурою і властивостями.

Вміти контролювати структуру металевих сплавів, отримувати задані властивості біоматеріалів і застосовувати їх на практиці.

Очікувані програмні результати навчання:

РН8. Спілкуватися іноземною мовою, усно і письмово при презентації та обговоренні результатів професійної діяльності, досліджень і проєктів у сфері телекомунікацій та радіотехніки, пошуку і аналізі науково-технічної інформації.

РН15. Знати фізико-механічні властивості біоматеріалів та методи управління їх структурою і властивостями, термінологію, основні поняття і визначення матеріалознавства, фізичні основи перспективних технологій, включаючи нанотехнології, методи аналізу і дослідження біосумісності. Вміти проводити основні фізико-механічні випробування біоматеріалів, знати можливості використання лабораторного обладнання та аналізувати результати досліджень.

Викладач дисципліни:

Шаломєєв Вадим Анатолійович, професор кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», д.т.н., професор.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

обов’язкова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Телемедичні та біомедичні системи»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 150

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

30 год.

6 год.

Самостійна робота

90 год.

138 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: іспит