Ви є тут

Головна

Мета дисципліни забезпечити студентів теоретичними знаннями та практичними навиками в галузі керування інноваційними проектами.

Завдання забезпечити студентів базовими знаннями в галузі керування проектами, навчити використовувати сучасні засоби для автоматизації процесів керування проектами, забезпечити знаннями в галузі регуляції та стандартизації в медичній галузі

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК8. Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами.

ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність працювати як автономно, так і в команді.

ЗК13. Здатність використовувати дух підприємництва, виявляти ініціативу при розробці проектів.

фахові компетентності:

СК9. Здатність демонструвати і використовувати знання методів та технологій розробки, тестування з урахуванням економічних факторів, проведення розрахунків собівартості, основ пошуку фондів для проведення досліджень, керування якістю послуг.

Очікувані програмні результати навчання:

РН8. Спілкуватися іноземною мовою, усно і письмово при презентації та обговоренні результатів професійної діяльності, досліджень і проєктів у сфері телекомунікацій та радіотехніки, пошуку і аналізі науково-технічної інформації.

РН11. Знати основні методи керування реалізацією проекту та колективом менеджерів на основі використання комп'ютерних технологій; методи оцінки економічної ефективності і технічної  можливості проведення заходів по реалізації проекту в заплановані терміни і в рамках встановленого кошторису. Уміти розробляти та обґрунтовувати мережевий план виконання проекту, виявляти резерви вдосконалення технології управління проектами, аналізувати проблеми, що викликають відхилення виконання проекту від плану, та готувати пропозиції щодо їх подолання, організовувати команди менеджерів проекту і керівництво ними.

Викладач дисципліни:

Табунщик Галина Володимирівна, професор кафедри «Програмних засобів», к.т.н., доцент

Петрова Ольга Анатоліївна, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

обов’язкова

 

Модулів –

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Телемедичні та біомедичні системи»

Рік підготовки:

Змістових модулів –

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 135

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-.

Лабораторні

30 год.

6 год.

Самостійна робота

75 год.

123 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: іспит