Ви є тут

Головна

Мета. Метою вивчення дисципліни є формування та розвиток у студентів певних загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування теоретичних і практичних базових знань, по загальним принципам побудови та порядку експлуатації кінцевого обладнання, що знаходиться на стороні користувача, принципів функціонування на його базі різноманітних мережних технологій; сучасних протоколів і стандартів, а також отримання навиків та вміння, які дозволять їм в подальшій професійній діяльності, або під час продовження освіти використовувати окремі компоненти телекомунікаційного устаткування абонентських мереж.

Завдання. Основними завданнями дисципліни є формування у студентів системного підходу до вивчення:

– загальних принципів побудови систем абонентського доступу;

– архітектури і функціоналу абонентського обладнання;

– порядку експлуатації різноманітних терміналів, дорожніх комп’ютерів та ноутбуків;

– принципів організації абонентських мереж, які використовують модеми;

– базових модемних протоколів і алгоритмів їх роботи.

У дисципліні викладаються основні поняття про абонентський доступ та загальні принципи побудови систем такого доступу; розглядаються загальні відомості про архітектуру, функціонування і експлуатацію кінцевого абонентського обладнання; базові протоколи, які використовують модемні з’єднання, а також основи сучасних алгоритмів роботи модемів для підвищення достовірності передачі, виправлення помилок та стиснення даних.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності: по вільному володінню державною мовою та спілкуванню іноземною мовою (ЗК-5), здатності працюючи в команді (ЗК-6) використовувати абстрактне мислення, аналіз та синтез (ЗК-1); вмінню виявляти, ставити та вирішувати складні задачі і проблеми (ЗК-8) в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7), застосовувати знання та розуміння предметної області у практичних ситуаціях, приймати обґрунтовані професійні рішення (ЗК-2, ЗК-4), а також по здатності планувати та управляти часом (ЗК-3) під час пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

фахові компетентності: по здатності розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1); використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3); здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4); здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування абонентського доступу (ПК-10); контролювати дотримання та забезпечення екологічної безпеки (ПК-7) та бути готовим сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8).

Очікувані програмні результати навчання: відповідно до визначених компетентностей студент повинен знати основні властивості компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних систем і пристроїв (РН-14); порядок оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5); принципи та процедури, що використовуються в мережах телекомунікаційних систем абонентського доступу (РН-8); як застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в телекомунікаційних мережах (РН-2), та фундаментальні і прикладні науки для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в системах абонентського доступу (РН-13); а також уміти аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем абонентського доступу, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1); спілкуючись державною або іноземною мовою з професійних питань (РН-10), визначати та застосовувати у професійній діяльності методики випробувань мереж абонентського доступу, на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних документів (РН-3); пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією (РН-4); адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж абонентського доступу (РН-6), аналізувати та виконувати оцінку ефективності методів проектування систем доступу (РН-9).

Викладач дисципліни:

Сметанін Ігор Миколайович, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання                     .

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

45 год.

80 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

 залік