Ви є тут

Головна

Мета Основною метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними характеристики та параметри сигналів в системах багатоканального зв’язку та ознайомитись з основними принципами ущільнення та розділення  сигналів. Вивчити які існують лінійні спотворення в каналах передач, та як реалізоване автоматичне регулювання рівнів сигналів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);
 • здатність планувати та управляти часом (ЗК-3);
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8);

фахові компетентності:

 • здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);
 • здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4);
 • здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку і т.п.) для вирішення професійних завдань (ПК-5);
 • готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8);
 • здатність проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж(ПК-12).

Очікувані результати навчання:

– визначати та застосовувати у професійній діяльності методики випробувань інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних документів (РН-3);

– адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6);

– грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);

– знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18);

– здійснювати стандартні випробування інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних документів (РН-19);

– забезпечувати надійну та якісну роботу інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-21);

– проектувати комп’ютерні та інформаційні мережі згідно технічних вимог з урахуванням факторів економічної доцільності та подальшого розвитку та модернізації (РН-Б);

– орієнтуватися у характеристиках та особливостях методів модуляції та кодування сигналів в телекомунікаційних системах та мережах зв’язку та вміти застосовувати відповідні пристрої, що їх використовують, для забезпечення сумісності та заданої якості обміну інформацією (РН-В).

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • основні характеристики і параметри сигналів в системах багатоканального зв’язку;
 • характеристики і параметри лінійного  та не лінійного каналів з шумами та без шумів;
 • принципи роботи пристроїв розділення канальних сигналів;
 • інформацію про корекцію лінійних спотворень;
 • основи побудови і сучасні технології, що використовуються для розвитку мереж широкосмугового абонентського доступу;

вміти:

 • аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов;
 • користуватися програмними продуктами автоматизованого проектування мереж, стандартами і нормативними документами;
 • вільно володіти термінами з дисципліни ТСП державною та іноземною мовами;
 • формулювати вимоги до параметрів пристроїв які входять мережу;
 • аналізувати та проектувати інформаційні мережі з урахуванням аналізу специфіки діяльності підприємства, використовуючи методологічні принципи оптимального планування і програмні продукти професійного проектування.

Викладач дисципліни:

Мороз Гаррі Володимирович, старший викладач кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3,4-й

3,4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин –195

6,7-й

6,7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента –4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

45 год.

10 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

30 год.

8 год.

Самостійна робота

120 год.

177год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

залік, іспит