Ви є тут

Головна

Мета. Метою вивчення дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори" є компетенції надбані внаслідок вивчення дисципліни, формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати проектування мікроконтролерних пристроїв та використовувати їх для створення і експлуатації сучасних телекомунікаційних засобів

Дисципліна «Обчислювальна техніка та мікропроцесори»", яка вивчається у шостому та сьомому семестрах є логічним продовженням курсу “Основи схемотехніки” п’ятого навчального семестру і розташована у навчальному плані спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” на стику дисциплін, які забезпечують базову теоретичну та інженерну підготовку бакалаврів з телекомунікацій.

В процесі вивчення дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори", студенти на підставі отриманих знань щодо особливостей побудови мікропроцесорних пристроїв, знайомляться з методами проектування та програмування пристроїв різного призначення.

Завдання. Задачею дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори" у шостому навчальному семестрі є ознайомлення студентів з принципом дії та програмування промислових контролерів, мікроконтролерних плат та мікроконтролерів архітектури I8051.

Задачею дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори" " у сьомому навчальному семестрі є ознайомлення студентів з принципом дії та програмуванням більш складних мікроконтролерів сімейства AVR.

Вивчення дисципліни має прищепити студентам системний підхід до побудови мікроконтролерних пристроїв, що входять до складу радіотехнічних систем різного призначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетенції:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);
 • здатність планувати та управляти часом (ЗК-3);
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);
 • здатність працювати в команді (ЗК-6);
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8).

Фахові компетенції:

 • здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);
 • здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання , передавання, обробки та зберігання інформації) (ПК-3);
 • здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4) ;
 • здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6);
 • здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки (ПК-10);
 • здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування (ПК-15).

Очікувані програмні результати навчання:

– навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

– адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6);

– описувати принципи та процедури, що використовуються в телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних мережах та радіотехніці (РН-8);

– спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (РН-10);

– застосування розуміння основних властивостей компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних, радіотехнічних систем і пристроїв (РН-14);

– застосування розуміння засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-15).

Результати вивчення дисципліни деталізують наступні програмні результати:

– знання теорій та методів фундаментальних та загальноосвітніх наук в об’ємі необхідному для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності;

вміння застосовувати базові знання основних нормативно – правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у галузі електроніки та телекомунікацій;

 •  вміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, обчислювальної і мікропроцесорної техніки та програмування, програмних засобів для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності;
 • вміння проводити розрахунки цифрових елементів телекомунікаційних систем та систем телевізійного й радіомовлення, згідно технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням засобів автоматизації проектування, в т. ч. створених самостійно;
 •  вміння проектувати, в т.ч. схемотехнічно, нові (модернізуючи існуючі) цифрові елементи (модулі, блоки, вузли) телекомунікаційних та радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо;
 • вміння діагностувати стан цифрового обладнання (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення;
 •  вміння використовувати системи моделювання  та автоматизації схемо технічного проектування для розроблення цифрових елементів, вузлів, блоків радіотехнічних та телекомунікаційних систем;
 •  здатність до вибору методів та інструментальних засобів вимірювання параметрів та робочих характеристик телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення та їх елементів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати склад та системні характеристики вузлів обчислюваної техніки;

– знати архітектуру та системні характеристики промислових контролерів, мікроконтролерних плат та одно кристальних мікроконтролерів;

знати мови програмування, систему інструкцій  промислових контролерів, мікроконтролерних плат та одно кристальних мікроконтролерів;

знати регістровий склад, адресний простір, периферійні пристрої інтегровані на кристал мікроконтролера;

знати принципи програмної реалізації типових завдань керування за допомогою мікроконтролеру;

– вміти читати електричні принципові схеми реальних  мікропроцесорних пристроїв;

– вміти розробляти  та налагоджувати програми керування за допомогою мікроконтролеру;

вміти працювати у середовищах розробки програмного забезпечення для промислових контролерів мікроконтролерних плат та одно кристальних мікроконтролерів.

Викладачі дисципліни:

Поляков Михайло Олексійович , професор кафедри "Електричні та електронні апарати", к.т.н., доцент

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 7,0

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Нормативна

Модулів –2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3,4-й

3,4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Семестр

Загальна кількість годин – 210

6,7-й

6,7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

60 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

30 год.

8 год.

Самостійна робота

120 год.

190 год.

Індивідуальні завдання

Вид контролю: залік