Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – засвоєння студентами основних положень законів електричних кіл для моделювання фізичних процесів, що відбуваються при перетворенні інформації у форму електричних сигналів; навчитися методам розрахунку струмів та напруг на елементах електричних ланцюгів в режимі дії сталого, змінного струмів та під час перехідних процесів; а також вироблення навиків експериментального дослідження елементів складних систем та пристроїв.

Завдання – формування у студентів системного підходу до аналізу і синтезу цифрових сигналів, до вибору побудови каналів передачі інформації різного призначення.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

–    здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

–    знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);

–    здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

–    здатність працювати в команді (ЗК-6);

–    здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

–    вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8);

фахові (професійні) компетентності:

–    здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);

–    здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

–  здатність використовувати базові методи, способи та засоби  отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3);

–  здатність організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (ПК-13);

– здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-15).

Очікувані програмні результати навчання наступні:

– вміння застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах (РН-2);

–  навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

– здатність грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);

– здатність спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (НР-10);

– вміння застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи  (РН-11);

– застосування розуміння основних властивостей компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних, радіотехнічних систем і пристроїв (РН-14);

– вміння знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18).

Викладач дисципліни:

Костенко Валер'ян Остапович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доц.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 9

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 270

3,4-й

3,4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

60 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

30 год.

8 год.

Самостійна робота

150 год.

220 год.

Індивідуальні завдання: 30 год.

Вид контролю: залік, іспит