Ви є тут

Головна

Мета. Метою викладання дисципліни «Інформаційні технології» є формування у  студентів погляду на даний предмет як з історичної точки зору, так і з технічної. Опанування цим курсом дає студентам можливість плавно включитися у світ інформаційних технологій, який швидко змінюється.

Дисципліна «Інформаційні технології» є першою інженерною дисципліною, що викладається на першому курсі разом з вищою математикою та фізикою, тобто забезпечує базову теоретичну та інженерну підготовку спеціалістів зі спеціальності  «Радіотехніка» .

Вивчаючи дисципліну «Інформаційні технології», студенти проходять шлях  від перших комп’ютерів на базі процесорів Intel 8088 та першої програмної оболонки MS Dos  до сучасних  комп’ютерів з операційними системами Windows 2010, Unix і комп’ютерної мережі  Internet. В результаті стають зрозумілими загальні закономірності в обробці інформації  при її підготовці до передачі  по каналам радіозв’язку в стільникових мережах, в  мережах радіомовлення та телебачення, в локальних  телекомунікаційних мережах та в глобальній мережі Інтернет.

Завдання: Формування у студентів системного підходу до побудови каналів передачі інформації різного призначення.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

– здатність працювати в команді (ЗК-6);

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

фахові (професійні) компетентності:

– здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);

– здатність використовувати базові методи, способи та засоби  отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3);

– здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4); 

– здатність організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (ПК-14).

очікувані програмні результати навчання:

– навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

– здатність грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);

– здатність спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (РН-10);

– вміння застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи  (РН-11);

– вміння знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18).

Викладач дисципліни:

Костенко Валерян Остапович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доц.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 8,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 255

1,2-й

1,2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

45 год.

10 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

60 год.

12 год.

Самостійна робота

150 год.

233 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік, іспит