Ви є тут

Головна

Мета. Ознайомлення з фізичними основами роботи та принципами устрою різноманітних електронних приладів НВЧ, у тому числі з новими методами генерації та підсилення високочастотної потужності, а також вивчення основних характеристик, та найважливіших властивостей визначаючих їх застосування у тих чи інших дослідженнях. Квантові прилади НВЧ, та прилади оптичного діапазону.

Завдання. Теоретичне вивчення класичних методів модуляції електронного пучка і особливості просторового та фазового групування електронів. Збудження резонаторів і хвилеводів потоками заряджених частинок. Розгляд принципу дії, особливостей, та основних параметрів приладів О типу, М типу, гіроприладів.  Ознайомлення з фізичними і особливостями приладів нового типу, таких як лазери на вільних електронах, гірокон та магнікон.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

–  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово(ЗК-5);

– здатність працювати у команді (ЗК-6);

– здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7).

Фахові (професійні) компетентності:

– здатність розуміти сутність і значення інформації у розвитку сучасного суспільства (ПК-1);

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури зі застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

– здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.) (ПК-5);

– здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).

Результати навчання:

– аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1);

– застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах (РН-2);

– пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією (РН-4);

– навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

– спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (РН-10);

– застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи (РН-11);

– толерантно сприймати та застосовувати етичні норми поведінки відносно інших людей (РН-12);

– застосування фундаментальних і прикладних наук для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних та радіотехнічних системах (РН-13);

– розуміння та дотримання вітчизняних і міжнародних нормативних документів з питань розроблення, впровадження та технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем (РН-17);

– знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18);

– знати сучасні тенденції розвитку електроніки НВЧ та ВЧ діапазонів;

– вміти аналізувати стан науково-технічних проблем електронних приладів НВЧ та квантових приладів;

– володіти навичками проектування радіосистем з електронними приладами НВЧ і квантовими приладами;

– володіти методами складання звітів та оглядів за результатами досліджень електронних приладів НВЧ та квантових приладів;

– вміти порівнювати можливості різних приладів та правильно обирати найбільш відповідний для конкретного радіотехнічного пристрою вид приладу;

– набувати навичок користування довідковою літературою по таким приладам, а також експериментального дослідження їх характеристик і вимірювання основних параметрів;

– мати уявлення про стан виробництва електронних та квантових приладів НВЧ в Україні та за кордоном, а також про перспективні напрямки їх подальшого розвитку.

Викладач дисципліни:

Логачова Людмила Михайлівна, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 105

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

95 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік