Ви є тут

Головна

Мета. Вивчення основних принципів методології досліджень для оволодіння системним апаратом пізнання в науці, який щільно зв’язаний з філософією і логікою, з загальнонауковими прийомами та засобами дослідження.

Завдання. Основними завданнями дисципліни є Формування у студентів системного підходу до одержання і перевірки нових знань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності: по вільному володінню державною мовою та спілкуванню іноземною мовою, здатності розв’язувати складні задачі і проблеми в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, застосовувати знання у практичних ситуаціях, приймати обґрунтовані рішення, а також по здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

фахові компетентності: здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду по тематиці дослідження; вміння здійснювати постановку та проведення експериментів по заданій методиці; здатність проводити аналіз результатів проведення експериментів, здійснювати вибір оптимальних рішень, готувати і складати огляди, звіти та наукові публікації; здатність обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів, подавати підсумки роботи, що виконана, у вигляді звітів, рефератів, наукових статей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Наукові проблеми та методи емпіричного дослідження

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання методології наукового пізнання

Розгляд процесу пізнання в науці з різних точок зору, суті наукового пізнання та його характеристиками.

Вивчення проблем методів дослідження та методології науки, розуміння відмінностей наукового знання від буденного.

Сучасна постановка проблеми методу дослідження і методології науки, предмет і завдання методології наукового пізнання.

Способи аналізу наукового знання, головна мета методології науки.

Тема 2. Вибір та постановка наукових проблем. Класифікація наукових проблем

Вибір і постановка наукових проблем. Необхідні умови для формулювання та постановки наукової проблеми.

Розробка і рішення наукових проблем. Попереднє дослідження, точне формулювання проблеми, приблизні шляхи і методи її вирішення. Основні напрямки розробки проблеми: обговорення нових фактів та явищ, що не можуть бути пояснені в рамках існуючих теорій; попередній аналіз і оцінка ідей та методів вирішення проблеми; визначення типу вирішення проблеми, мети, що переслідується рішенням, зв’язку з іншими проблемами, можливості контролю рішення; попередній опис та інтерпретація проблеми.

Класифікація наукових проблем. Емпіричні та концептуальні, теоретичні засоби дослідження. Етапи теоретичного дослідження.

Тема 3. Методи емпіричного дослідження

Розгляд основних форм та можливих варіантів методів емпіричного дослідження. Вивчення вимог до наукових гіпотез.

Тема 4. Спостереження

Визначення, роль та характеристика спостереження у науці. Різниця між науковим та повсякденним спостереженням.

Інтерсуб’єктивність та об’єктивність. Необхідні умови отримання даних спостереження.

Безпосередні та непрямі спостереження. Особливості та властивості безпосередніх та непрямих спостережень, їх роль у сучасній науці.

Інтерпретація даних спостереження. Вимоги до наукових даних. Залежність даних спостереження від теорії.

Функції спостереження в науковому дослідженні. Дві основні форми емпіричного пізнання. Відмінність спостереження від експерименту. Три основні функції спостереження.

Тема 5. Структура та основні види експерименту. Планування та побудова експерименту. Вимірювання

Характерні особливості експерименту. Основні елементи експерименту і найважливіші їх типи.

Планування і побудова експерименту. Вибір типу експерименту. Зв’язок планування експерименту з характером величин, які доводиться оцінювати. Етапи в здійсненні експерименту.

Контроль експерименту.

Тема 6. Інтерпретація результатів експерименту.

Статистичний аналіз результатів експерименту. Теоретичне обґрунтування результатів в рамках відповідної галузі наукового знання.

Функції експерименту в науковому дослідженні. Виявлення функціонального зв'язку між досліджуваними факторами.

Вимірювання. Класифікаційні, порівняльні та кількісні класи наукових понять. Інтенсивні та екстенсивні величини.

Тема 7. Гіпотеза та індуктивні методи дослідження. Гіпотетико-дедуктивний метод. Математична гіпотеза.

Гіпотеза як форма наукового пізнання. Вивчення основних функцій та логічної структури гіпотези. Отримання логічного слідства яке доступне дослідній перевірці. Характер посилок гіпотези. Розгляд ролі логічної дедукції, гіпотетичні міркування.

Математична гіпотеза. Сутність математичної гіпотези і область її застосування. Принципи відбору математичних гіпотез.

Змістовий модуль 2. Закони і методи аналізу. Побудова теорій

Тема 8. Логіко-гносеологічний аналіз поняття «наукового закону»

Зміст і форма поняття «науковий закон». Вивчення вирішальної ролі гіпотези в пошуках і відкритті законів науки. Вимоги до гіпотези щоб вона стала законом.

Емпіричні та теоретичні закони.

Тема 9. Динамічні та статистичні закони

Порівняння законів за типом передбачення: детерміновані та одержані імовірнісним чином. Частотний підхід до ймовірності.

Тема 10. Роль законів у науковому поясненні та передбаченні

Вимоги до реального пояснення. Визначення загальної структури наукового пояснення, характер пояснення.

Розгляд дедуктивної та індуктивної моделей пояснення, їх відмінності та приклади застосування.

Наукове передбачення. Зв’язок між поясненням і прогнозом. Різниця між поясненням і передбаченням.

Тема 11. Методи аналізу та побудови теорій. Основні типи наукових теорій

Основні типи наукових теорій, їх природа та функції. Раціональна обробка теоретичного матеріалу. Залежність від рівня абстракції.

Тема 12. Мета, структура та функція теорії

Систематизація наукового знання. Розширення, поглиблення і уточнення наукового знання. Пояснення і передбачення явищ. Підвищення надійності наукового знання.

Об’єктивна істинність теоретичного знання. Теорія як перехід від абстрактного до конкретного знання.

Тема 13. Гіпотетико-дедуктивний метод побудови теорії

Гіпотетико-дедуктивна система. Відмінності дедуктивної побудови дослідницького знання від аксіоматизації математичних теорій. Розгляд переваг та недоліків гіпотетико-дедуктивного методу побудови теорії.

Тема 14. Аксіоматичний спосіб побудови теорії. Математизація теоретичного знання

Розвиток та вдосконалення аксіоматичного методу, розгляд його переваг та недоліків. Типи аксіоматизації. Абстрактні аксіоматичні системи.

Математизація теоретичного знання. Метричні та неметричні аспекти математизації.

Викладач дисципліни:

Костенко Валерян Остапович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доцент

Морщавка Сергій Володимирович, завідувач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доцент

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Модулів – 2

Освітньо-професійна програма:

«Радіотехніка»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне

завдання –

 

Семестр
Загальна кількість годин - 90 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь:

 

Другий (магістерський)

14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
 - год. - год.
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
62 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Т9 Т10 T11 Т12 Т13 Т14  
5 5 5 5 5 5 5 58 10 10 10 10 10 10 100