Ви є тут

Головна

Мета: надання студентам основних знань щодо класифікації і властивостей наноматеріалів, та технологічних процесів і устаткування для виготовлення нановиробів.

Завдання: в результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: шляхи вибору вихідних матеріалів та забезпечення працездатності виробів згідно з завданням на проектування; особливості нанотехнологій, способи контролю вихідних матеріалів та спроектованого виробу.

вміти: самостійно проектувати процес виготовлення нановиробів, оцінювати економічну ефективність запропонованого проектного рішення.

Викладач дисципліни: Волчок Іван Петрович, професор кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань:

13 – Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність:

132 – Матеріалознавство

Модулів – 2

Освітня програма: "Композиційні та порошкові матеріали, покриття"

Рік підготовки:

Змістовних модулів – 5

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – 1

Семестр

Загальна кількість годин –180

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 64;

самостійної роботи студента – 116

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

48 год.

8 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

116 год.

166 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,8125

для заочної форми навчання – 1:11,86

Розподіл балів, які отримують студенти

Максимальна кількість одержаних балів

Всього балів

лабораторні заняття

модульне тестування

інд. домашні завдання

письмовий іспит

1

2

3

4

МК1 теми 1...8

МК2 теми 9...16

5

5

5

5

10

10

15

45

100