Ви є тут

Головна

Мета: надання студентам основних знань щодо технологічних процесів: виготовлення порошків, компактування консолідованих нанокристалевих виробів, одержання аморфних сплавів та наноструктурованних покрить з металів та пластиків.

Завдання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: - основи виробництва, властивості та методи досліджень нанопорошків, процеси їх формування та спікання; - методи одержання, властивості та використання аморфних сплавів, наноструктурних полімерів та покрить; - фізичні, механічні, хімічні та службові властивості наноструктурних композитів на основі заліза, алюмінію, титану та полімерів.

вміти: - самостійно проектувати і контролювати технологічні процеси виготовлення нановиробів; - оцінювати та визначати переваги і недоліки процесів та їх економічну ефективність.

Викладач дисципліни: Волчок Іван Петрович, професор кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Види робіт: лекційні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з навчальної дисципліни.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:

13 – Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність:

132 – Матеріалознавство

Модулів – 2

Освітня програма: "Композиційні та порошкові матеріали, покриття"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_________

                        (назва)

Семестр

Загальна кількість годин –120

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5;

самостійної роботи студента – 7

Освітній ступінь:

бакалавр

30 год.

4 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

20 год.

6 год.

Самостійна робота

70 год.

110 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

письмовий екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,4

для заочної форми навчання – 1:1,09