Ви є тут

Головна

Мета: ознайомлення з відомостями про основні властивості сталі, чавуну, кольорових металів та їх сплавів; про методи контролю структури, механічних та службових властивостей матеріалів; про властивості та особливості одержання виробів методами порошкової металургії; про властивості, способи одержання та області застосування виробів з пластмас, гуми, силікатних та композиційних матеріалів. Одержання основних понять про технологію виробництва заготовок деталей машин методами лиття, обробки тиском та зварювання, а також про основні методи обробки заготовок різанням. Ознайомлення з сучасними методами покращення якості деталей та підвищення техніко-економічних показників технологічних операцій одержання та обробки матеріалів. Створення у студентів певного загального інженерного кругозору, допомога їм у подальшому вивченні інженерних дисциплін.

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні властивості конструкційних матеріалів та методи їх вивчення; властивості та області застосування сталі, чавуну, кольорових металів, пластмас, гуми, кераміки та композиційних матеріалів, технологічні можливості одержання виробів методами лиття, оброблення тиском, зварювання та різання.

вміти: аналізувати макро- та мікроструктуру матеріалів, визначити механічні властивості, оцінювати ефективність технологічного процесу та якість виробу.

Викладачі дисципліни: Мітяєв Олександр Анатолійович, професор, завідувач кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"; Савченко Віра Олександрівна, доцент кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:

13 – «Механічна інженерія»

 

Нормативна

Спеціальність 132 – «Матеріалознавство»

Модулів –

Освітня програма -

«Прикладне матеріалознавство»; «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»; «Термічна обробка металів»

Рік підготовки:

Змістовних модулів –

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

1-й

1-й

Семестр

Загальна кількість годин – 120

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 42

самостійної роботи студента – 78

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

14 год

2 год

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

28 год

6 год

Самостійна робота

78 год

112 год

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю:

залік

 

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи студентів становить:

для денної форми навчання – 1:2;

для заочної форми навчання – 1:11     

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Остаточна оцінка

ЛР 1

ЛР 2

СР 1

РК 1

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

СР 2

РК 2

(РК 1 + РК 2) / 2 = 100

50

25

25

100

25

25

25

25

100