Ви є тут

Головна

Мета: Вивчення основних понять теорії та технології формування композиційних та порошкових матеріалів; методи спікання порошкових матеріалів; теорії та технології отримання композиційних матеріалів, методів контролю структури, механічних та службових властивостей матеріалів.

Завдання: Дисципліна викладається українською мовою.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: - теорію та технологію формування композиційних та порошкових матеріалів; методи спікання порошкових матеріалів, методи отримання волокнистих та шаруватих композиційних матеріалів, переваги та недоліки зазначених матеріалів порівняно з традиційними металевими матеріалами; технологію виготовлення деталей із цих матеріалів;

вміти: - відповідно до умов експлуатації вибирати найбільш доцільний матеріал та розробити технологію для виготовлення деталей різного призначення.

Викладач дисципліни: Савченко Віра Олександрівна, доцент кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань:

13 – Механічна інженерія

Варіативна

Спеціальність:

132 – Матеріалознавство

Модулів – 2

Освітня програма:
 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Рік підготовки:

3-й

3-й

Семестр

Загальна кількість годин - 135

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

28 год.

4 год.

Лабораторні

14 год.

6 год.

Практичні

14 год.

6 год.

Самостійна робота

79 год.

119

Інші види

 

 

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: письмовий іспит

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної індивідуальної роботи студентів становить:

для денної форми навчання – 1:2

для заочної форми навчання – 1:7

Розподіл балів, які отримують студенти

Максимальна кількість балів за видами контролю

Всього балів

Лабораторні роботи

МК1

МК2

Інд. дом.

завдання

Письмовий іспит

100

40

10

10

10

30