Ви є тут

Головна

Прізвище: Прушківська

Ім'я: Емілія

По батькові: Василівна

 

Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Участь у роботі рад і державних структур:

 • Член НМК сектору вищої освіти науково-методичної ради МОНУ, підкомісія 292 міжнародні економічні відносини
 • Голова Запорізького осередку ГО "Об'єднання маркетологів України"
 • Член редакційної ради наукового журналу "Економічний вісник Дніпровської політехніки"

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4227-8305

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): G-1734-2019
 
Обліковий запис науковця (Scopus): 36081051500
 
Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=CFo75rcAAAAJ
 

Освіта: вища

 • Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, Економічний факультет, рік закінчення - 1990, спеціальність за дипломом – економіст, викладач політичної економії
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.01 «Економічна теорія»:
  «Структурні зміни в економіці України та їх вплив на зайнятість населення», рік захисту – 2001, Національна гірнича академія України м.Дніпропетровськ;
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»:
  «Секторальна структура економіки економіки в умовах глобалізації», рік захисту – 2015, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:

 • Процеси структурування економіки;
 • Сектори глобальної та національної економіки;
 • Глобалізація та транснаціоналізація економіки;
 • Міжнародний бізнес;
 • Молодіжне безробіття та зайнятість;
 • Інституціоналізація національної економіки.

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Вступ до університетських студій;
 • Спільна комерційна та регіональна політика ЄС;
 • Міжнародна макроекономіка;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Глобальні проблеми світового господарства та національної економіки.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Прушківська Е. В. Неоіндустріалізація як процес оновлення вторинного сектору економіки в період економічної нестабільності / Е. В. Прушківська // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 28, т. 1. – С. 191–197 (0,41 д.а).
 • Прушківська Е. В. Роль формальних і неформальних інститутів у формуванні секторальної структури / Е. В. Прушківська // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». – 2013. – № 1 (6).– С. 275–282 (0,65 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних Index Copernicus, Elibrary.ru, Ulrichswed Global Serials Directory).
 • Прушківська Е. В. Теорії структуризації та розвиток сфери послуг на регіональному рівні / Е. В. Прушківська // Інноваційна економіка. – 2013. – № 4 (42). – С. 113–118 (0,45 д.а).
 • Прушківська Е. В. Розвиток «зеленої економіки» : національний аспект / Е. В. Прушківська, Ю. О. Шевченко // Бізнес-інформ. – 2013. – № 3. – С. 186–191 (0,7 д.а.; особисто автору належить 0,4 д.а.: проаналізовано розвиток «зеленої економіки» в 3-х секторній моделі економіки України) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, Base, WorldCat, Elibrary.ru, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, InfoBase Index, OpenAIRE, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate, Ulrichswed Global Serials Directory, СОЦИОНЕТ, RePec, Research Bible).
 • Прушківська Е. В. Економічний зміст поняття національної економіки та її структури в умовах економічної нестабільності / Е. В. Прушківська, А. О. Старостіна // Економіст. – 2013. – № 6. – С. 29–32 (0,75 д.а.; особисто автору належить 0,4 д.а.: класифіковано підходи до визначення поняття «національної економіки» та надано авторське визначення) (стаття належить до наукометричної бази даних RePec).
 • Прушківська Е. В. Еволюція концепцій структурування національної економіки / Е. В. Прушківська // Проблеми економіки. – 2013. – № 2. – С. 87–94 (0,95 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, Base, WorldCat, Elibrary.ru, CiteFactor, EBSCOhost, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, InfoBase Index, OpenAIRE, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate, Ulrichswed Global Serials Directory, СОЦИОНЕТ, RePec, Research Bible).
 • Prushkivska E. V. Post industrial society as a vector of national economy development / E. V. Prushkivska // Економіст. – 2013. – № 7.– С. 40–43 (0,77 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних RePec).
 • Прушківська Е. В. Сільське господарство як базова складова первинного сектору національної економіки / Е. В. Прушківська // Агросвіт. – 2013. – № 13. – С. 21–26 (0,83 д.а).
 • Прушківська Е. В. Роль знань у формуванні постіндустріального суспільства: національний аспект / Е. В. Прушківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Економіка. – 2013. – № 146. – С. 60–63 (0,5 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus).
 • Прушківська Е. В. Соціокультурні аспекти економічної свідомості українців / Е. В. Прушківська, Г. М. Пилипенко, Н. І. Литвиненко // Економічний вісник НГУ. – 2013. – № 1 (41). – С. 34–44 (1,0 д.а.; особисто автору належить 0,3 д.а.: виявлено взаємозв’язок залежності розвитку секторів економіки від домінуючих у суспільній свідомості соціокультурних цінностей та ціннісних орієнтацій) (стаття належить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 • Прушківська Е. В. Роль законів архітектоніки у формуванні секторальної структури / Е. В. Прушківська // Економічний вісник НГУ. – 2013. – № 2 (42). – С. 21–28 (0,7 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 • Прушківська Е. В. Моделювання структури промислового виробництва на базі високотехнологічних галузей / Е. В. Прушківська // Економічний простір: зб. наук. пр. – 2013. – № 73. – С. 145–156 (0,73 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus).
 • Прушківська Е. В. Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку / Е. В. Прушківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Економіка. – 2013. – № 6 (147). – С. 82–87 (0,71 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus).
 • Прушковская Э. В. Трехсекторная модель занятости в экономике Украины / А. А. Старостина, Э. В. Прушковская // Общество. Политика. Экономика. Право. – Краснодар, 2013. – № 2. – С. 117–126 (0,5 д.а.; особисто автору належить 0,25 д.а.: проаналізовано зайнятість у секторах економіки України в посткризовий період) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ).
 • Прушківська Е.В. Аналіз диверсифікації галузевої структури економіки регіону в докризовий та посткризовий періоди / Е.В. Прушківська, В.І. Куценко// Бізнес-інформ. – №1. – 2015. – С.91-96 (фахове видання). РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, Base, WorldCat, Elibrary.ru, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, InfoBase Index, OpenAIRE, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate, Ulrichswed Global Serials Directory, СОЦИОНЕТ, RePec, Research Bible.
 • Прушківська Е.В. Інституційні чинники розвитку національної економіки України в контексті структурних перетворень / В.Г. Бодров, Е.В. Прушківська // Економічний простір. – №100. – 2015– С. 24–33 (фахове видання). Index Copernicu, РІНЦ.
 • Прушківська Е.В. Вплив ментальності на формування секторальної структури економіки / Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва // Економічний вісник НГУ. – Дніпропетровськ. – 2015. – №2 (50). – 2015. – С. 38–48 (фахове видання). Index Copernicus.
 • Прушківська Е.В. Relationship sectoral economic structure and stage of social-economic development of society / Е.В. Прушківська, Ю.І. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. – Дніпропетровськ. – 2015. – №3 (51). – 2015. – С. 25–30 (фахове видання). Index Copernicus.
 • Прушківська Е.В. Модернізація промисловості на основі неоіндустріальних процесів / Е.В. Прушківська, В.Г. Прушківський // Вісника Одеського національного університету . Економіка. – Том 20. – Випуск 3. – 2015. – С. 57–61 (фахове видання).
 • Прушківська Е.В. Первинний сектор економіки в національному та міжнародному поділі праці [Електронне видання] / Е.В. Прушківська // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 7. – 2015 – С. 54–57(фахове видання).
 • Прушківська Е.В. Структурні зрушення у промисловому секторі в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів [Електронне видання] / Е.В. Прушківська // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 8. – 2015 – С. 57–61 (фахове видання).
 • Прушківська Е.В. Структурні зміни в національній економіці та їх вплив на формування секторальної структури / Е. В. Прушківська // Інноваційна економіка. – 2015. – №9. – С. 27–34 (фахове видання).
 • Прушківська Е.В. Формування національної стратегії розвитку на основі оптимальної секторальної структури економіки / Е. В. Прушківська // Економічний простір. – №102. – 2015– С. 64–72 (фахове видання). Index Copernicu, РІНЦ.
 • Європейська інтеграція: навч. посіб. / Л.Л. Лазебник, Е.В. Прушківська. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – 272 с.
 • Прушківська, Е.В. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України [Текст] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз // Економічний вісник ЗНТУ. - 2017. - №1. – С. 7-13.
 • Прушківська, Е. В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах  [Текст] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.32-41.
 • Прушківська, Е. В. Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу  [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.79-94.
 • Прушківська, Е. В. Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.119-125.
 • Прушківська, Е. В. Сутність та структура високотехнологічного сектору національної економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, А.М. Ткачук // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2019. - № 2 (66). - С.43-52.
 • Прушківська, Е.В. Особливості розвитку високотехнологічного експорту підприємств України [Текст] / Е.В. Прушківська, А.Р. Буюкян// Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2019. - №. 3 (67). - С.36-41.
 • Прушківська, Е.В. Теоретичні основи визначення високотехнологічного сектору економіки та його розвитку [Текст] / Е.В. Прушківська, А.М. Ткачук //Економічний простір. – №151. – 2019. – С.5–16.
 • Прушківська, Е.В.Четверта промислова революція та модифікація зайнятості в Україні [Текст] / Е.В. Прушківська,А.М. Ткачук// Інноваційна економіка. - 2020. - № 5-6 [84]. - С. 13-18.
 • Прушківська,Е.В. Інноваційні стратегії розвитку міжнародних компаній в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Авраменко// Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2020. - №.4.(72). - С. 46-51.
 • Прушківська, Е.В.Причини та наслідки решорингу у світовому господарстві [Текст] / Е.В. Прушківська,Р.С. Корчебний// Електронний науковий журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». - 2020. №4 (27). - С.9-15.

Статті в іноземних наукових виданнях:

 • Прушковская Э. В. Структура занятости и макроэкономические тенденции / А. О. Старостина, Э. В. Прушковская // Экономика. Управление. Право : науч.-практ. журн. – М., 2012. – № 11 (35). – С. 50–54 (0,64 д.а.; особисто автору належить 0,32 д.а.: аргументовано, що зайнятість є кількісним і якісним індикатором національної економіки).
 • Прушковская Э. В. Интеграция экономики Украины и России в русле новой индустриализации / А. О. Старостина, Э. В. Прушковская // Региональные проблемы преобразования экономики : международное сотрудничество и межрегиональная интеграция : материалы первого Междунар. форума. – М. : Изд-во Перо, 2012. – С. 1003–1009 (1,4 д.а.; особисто автору належить 0,7 д.а.: виокремлено переваги інтеграції економіки України і Росії в контексті нової індустріалізації).
 • Прушковская Э. В. Промышленность как составляющая вторичного сектора экономки в условиях глобализации / Э. В. Прушковская // Вестник университета «Туран». – Казахстан : Алматы, 2013. – № 2 (58). – С. 9–15 (0,7 д.а).
 • Прушковская Э. В.Тенденции развития промышленности в странах СНГ : посткризисный период / Э. В. Прушковская // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. – Таджикистан : Худжан, 2013. – № 2 (54). – С. 52 – 61 (0,7 д.а).
 • Prushkivska E. V. The significance of institutional environment in formation of national economy structure / E. V. Prushkivska // European Applied Sciences. – Germany : Stuttgart, 2013. – № 5-2. – P. 154–158 (0,7 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних Scopus).
 • Prushkivska, E. Pathway of the institutional development: practice of liberal transformation in Ukraine and Belarus [Текст] /E. Prushkivska, Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova // Scientific Bulletin of National Mining University. - 2019. - Issue 4. - P. 120-127 (стаття належить до наукометричної бази даних Scopus).
 • Prushkivska, E. Institutional components of socio- economic development [Текст] /E. Prushkivska, Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova // Scientific Bulletin of National Mining University. - 2019. - Issue 3. - P. 164-171(стаття належить до наукометричної бази даних Scopus).

 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Прушківська, Е. В. Формування «економіки знань» на основі розвитку третинного та четвертинного секторів економіки в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, В.Г. Прушківський // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 360-363 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 • Прушківська, Е.В. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 20–28 лютого 2017 р. : матеріали конф. – Електрон. дані. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. (англ.,рос.,укр.);
 • Прушківська, Е.В. Вплив глобалізації на формування сфери послуг в структурі економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський (ГФ-223) // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 березня 2017 р. : матеріали конф. – Дніпро: ПДАБА, 2017. - С. 16-19 (англ.,рос.,укр.);
 • Прушківська, Е.В. Соціальний капітал як фактор соціально-економічного розвитку України [Текст] / Е.В. Прушківська, Ю.І. Пилипенко (НГУ), Г.М. Пилипенко (НГУ) // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : міжн. наук.-практ. конф., 2-3 листопада 2017 р. : матеріали конф. – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 485-492 (англ.,рос.,укр.);
 • Прушківська, Е.В. Неоіндустріальні процеси в національній та світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1241-1242. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 • Прушківська Е. В. Перспективи розвитку аграрного сектора України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., (19 - 22 жовтня 2016 р., м. Харків) – Х.: 2016. – С. 241-243;
 • Прушківська, Е.В. Неоіндустріальні процеси в національній та світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1241-1242;
 • Прушківська, Е.В. Вплив глобалізації на формування сфери послуг в структурі економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський (ГФ-223) // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 березня 2017 р. : матеріали конф. – Дніпро: ПДАБА, 2017. - С. 16-19;
 • Прушківська, Е.В. Перспективи розвитку автомобільного ринку України в умовах посилення інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 33-35;
 • Прушківська, Е.В. Перспективи інклюзивного зростання у світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 43-45;
 • Прушківська, Е.В. Перспективи розвитку високотехнологічного експорту національних підприємств [Текст] / Е.В. Прушківська, А.Р. Буюкян // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.148-150;
 • Прушківська, Е.В. Теоретичні аспекти імпортної безпеки національної економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, К.А. Страхова // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.153-156;
 • Прушківська, Е.В. Особливості та перспективи шерінг- економіки [Текст] / Е.В. Прушківська,Н.С. Венгерська,Ю.М. Кузьменко// Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти : всеукр. наук.-практ. конф. (19 вересня 2020 р., м. Київ) : матер. конф. - Київ, 2020. - С. 84 - 87;
 • Прушківська, Е.В. Сутність поняття інноваційна стратегія міжнародних компаній [Текст] / Е.В. Прушківська,К.О. Авраменко// Євроінтеграційний вибір країни та проблеми економіки : міжн. наук.-практ. конф.  (30 листопада – 1 грудня 2020 року, м. Дніпро) : матер. конф. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – С.151-155.

 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження голови ради № 237-р від 08.04.2008 р.);
 • Почесна грамота ЗНУ за перемогу «Викладачі очима студентів» в номінації «Голова факультету»;
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток освіти й науки та справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів (розпорядження № 85-к від 02.07.2008 р.);
 • Подяка голови наглядової ради ЗНУ за високі досягнення в педагогічній, громадській та виховній роботі університету, значний внесок у розвиток науки й освіти України.

Рік початку діяльності в університеті: 2001

Мови спілкування: українська - вільно, російська - вільно.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277-а
тел.: +380(61)7698253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua