Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни “Цивільне право” є: досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи й сутності цивільно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-цивілістів, формування творчої особистості майбутніх цивілістів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • норми чинного цивільного законодавства щодо концептуальних засад правового регулювання цивільних відносин;
 • зміст та сутність основних правових інститутів цивільного права;
 • правове положення суб’єктів цивільного права, їх особисті немайнові та майнові права;
 • правила укладання правочинів, правила позовної давності, норми інституту права власності та авторського права, загальні правила про зобов’язання та договори;
 • окремі види договірних та недоговірних зобов’язань, як врегульованих у ЦК України (поіменовані), так і не врегульованих у ньому (не поіменовані);
 • судову практику застосування норм загальної та особливої частин цивільного права.

вміти:

 • орієнтуватися в цивільному законодавстві, аналізувати юридичні факти;
 • правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій;
 • складати проекти основних цивільно-правових договорів;
 • правильно застосовувати чинне законодавство на практиці;
 • давати юридичну характеристику цивільно-правовим договорам;
 • розв’язувати цивільно-правові спори, використовуючи чинне законодавство.

Викладач дисципліни: Надієнко Олена Іванівна, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 11,5

Галузь знань

0304 – “Право”

(шифр і назва)

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.030401 – “Правознавство”

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030401 “Правознавство”

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

2,3-й

2,3-й

Індивідуальне

науково-дослідне завдання ______________________________________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 345 (денне)

/ 345 (заочне)

3,4,5-й

3,4,5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

8,2

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5,2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

56 год.

14 год.

Практичні, семінарські

66 год.

14 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

193 год.

287 год.

Індивідуальні завдання

30 год.

30 год.

Вид контролю: залік, екзамен

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік/іспит)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий контроль (середнє арифметичне)

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

ПК1

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

ПК2

 

16

17

16

17

17

17

100

16

17

16

17

17

17

100

100