Ви є тут

Головна

Мета викладання навчальної дисципліни “Міжнародне право” розкриття змісту поняття “міжнародне право”, його характерних рис та особливостей, ознайомлення студентів із системою, джерелами та принципами міжнародного права, особливостями міжнародно-правової відповідальності держав, а також з основними положеннями галузей міжнародного публічного права.

знати:

 • поняття, ознаки та основні риси сучасного міжнародного публічного права;
 • співвідношення міжнародного та національного права;
 • способи реалізації міжнародного права у внутрішньому правопорядку;
 • матеріальні та формальні джерела  міжнародного публічного права;
 • поняття та види кодифікації міжнародного права;
 • систему і значення основних принципів міжнародного публічного права;
 • поняття та коло суб’єктів міжнародного публічного права;
 • теорії і форми міжнародно-правового визнання;
 • принципи та джерела права міжнародної відповідальності;
 • систему права міжнародних договорів та її елементи;
 • національні нормативно-правові акти України про міжнародні договори;
 • поняття, ознаки та види міжнародних організацій;
 • основні напрямки співробітництва держав в галузі захисту прав людини;
 • види територій з точки зору міжнародного публічного права;
 • складові державної території;
 • поняття та предмет регулювання міжнародного дипломатичного та консульського права;
 • зовнішньополітичні повноваження Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, Міністерства закордонних справ України;
 • поняття, види та функції дипломатичних представництв і консульських установ;
 • особливості права збройних конфліктів та його взаємодії з іншими галузями міжнародного права;
 • джерела та принципи міжнародного морського права;
 • поняття, принципи, джерела та предмет регулювання міжнародного повітряного права;
 • поняття, принципи, джерела та предмет регулювання міжнародного космічного права;
 • поняття, принципи та способи мирного вирішення міжнародних спорів;
 • умови і порядок розгляду спорів Міжнародним Судом ООН.

вміти:

 • узагальнювати та систематизувати основні положення й висновки доктрини і практики в галузі міжнародного публічного права;
 • застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних із здійсненням зовнішньополітичного курсу України, зміцненням її авторитету та позиції на світовій арені в рамках своєї професійної діяльності;
 • аналізувати та оцінювати конкретну ситуацію в міжнародних відносинах з точки зору міжнародного права;
 • збирати, систематизувати та узагальнювати міжнародну інформацію, давати міжнародно-правову оцінку подіям у внутрішньополітичному житті зарубіжних країн та їх зовнішньополітичній діяльності;
 • використовувати раціональні методи і засоби пошуку та використання інформації, класифікувати джерела, орієнтуватися у спеціальній літературі за фахом, проводити лекційну роботу за спеціальністю;
 • на практиці застосовувати знання й навички в галузі міжнародного права та міжнародних відносин.

Викладач дисципліни: Тимчук Олексій Леонідович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0304 «право»

Нормативна

 

Напрям підготовки

«Правознавство»

6.030401

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03040101 Правознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 14

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 150

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

28 год.

6 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

50 год.

94 год.

Індивідуальні завдання: 44 год.

Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

Поточне тестування

Підсумковий контроль

Сума

 

 

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

36

100

20

20

24

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т

10

Т

11

5

5

5

5

5

5

5

5

8

8

8