Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів на підставі чинного кримінального законодавства України з основними положеннями та інститутами кримінального права, які передбачені нормами Загальної частини Кримінального кодексу України, для формування у них в подальшому теоретичних знань, а також практичних навичок та вмінь, необхідних для вирішення проблем кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, які існують у правозастосовчій практиці.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

  • поняття, предмет, принципи та основні положення кримінального права України;
  • поняття та види основних складів злочинів, які містить Особлива частина Кримінального кодексу України;
  • положення рішень Конституційного Суду України та положення постанов Пленуму Верховного Суду України щодо окремих проблемних питань застосування кримінального законодавства на практиці;
  • основні положення науки кримінального права.

вміти:

  • самостійно аналізувати норми чинного кримінального законодавства;
  • застосовувати норми кримінального права на практиці;
  • давати аналіз конкретної теми з застосуванням кримінального законодавства України;
  • аналізувати навчальну та наукову літературу, а також аналізувати та узагальнювати судову практику в галузі кримінального права.

Викладач дисципліни: Леоненко Тетяна Євгенівна, завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, доктор юридичних наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8,5

Галузь знань

_0304 Право_

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_Правознавство_

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 255

3-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,42

самостійної роботи студента - 5,14

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

42 год.

10 год.

Практичні, семінарські

56 год.

12 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

144 год.

200 год.

Індивідуальні завдання:  15год. /  31 год.

Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий контроль (екзамен)

Всього

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

20

100

16

24

18

22