Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Криміналістика" є дати загальну уяву та вихідні знання майбутнім юристам про систему знань з використання криміналістичних засобів прийомів і методів у діяльності з розкриття, розслідування та попередження злочинів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • механізму скоєння злочинів і виникнення слідів;
 • способів підробки документів та їх ознак;
 • правил виявлення, фіксації, вилучення і використання слідів злочину – джерел доказів;
 • технічних засобів і матеріалів уніфікованої слідчої валізи, спеціалізованих технічних засобів пересувних криміналістичних лабораторій і можливостей їх практичного використання;
 • порядку формування слідчо-оперативної групи для огляду місця події, розподілу обов'язків між її членами, забезпечення їх взаємодії;
 • можливостей проведення спеціалістом попередніх досліджень речових доказів на місці події;
 • видів експертиз та їх можливостей, системи експертних установ;
 • видів обліків, що ведуться в органах внутрішніх справ та можливостей їх використання в розкритті і розслідуванні злочинів;
 • методик складання "словесного портрету", суб'єктивних мальованих та композиційних портретів і можливостей їх практичного використання;
 • тактичних правил і прийомів проведення слідчих дій;
 • криміналістичних характеристик злочинів окремих видів та можливостей їх практичного використання.

вміти:

 • аналізувати і оцінювати вихідну інформацію про злочини, і приймати аргументоване рішення відносно порушення кримінальної справи;
 • робити запити на інформацію, що міститься в інформаційних банках даних органів внутрішніх справ і використовувати її в практичній діяльності;
 • визначати склад слідчо-оперативної групи для виїзду на огляд місця події;
 • використовувати технічні засоби і матеріали уніфікованої слідчої валізи для виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину;
 • досліджувати джерела матеріальних та ідеальних відображень, вилучати і оцінювати отриману інформацію, використовувати її для організації розкриття злочинів за "гарячими слідами";
 • висувати версії і планувати розслідування злочинів;
 • взаємодіяти з оперативними підрозділами та іншими службами органів внутрішніх справ;
 • використовувати спеціальні знання для активного розслідування і розкриття злочинів;
 • аналізувати типові слідчі ситуації, що складаються при розслідуванні злочинів окремих видів і приймати правильні тактичні рішення.

Викладач дисципліни: Назаренко Павло Григорович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Семестр

Загальна кількість годин – 150 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4

Освітній ступінь: Бакалавр  28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
48 год. 70 год.
Індивідуальні завдання
46 год. 68 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-3 Т4-6 Т7-8 Т9-11 Т12-14 Т15-16 Т1-16
100 100 100
 

 

Питання для підсумкового контролю:

Перелік питань іспит (pdf, 133 КБ)