Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни «Правові засади організації і діяльності політичних партій і громадських організацій» є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок, формування комплексу умінь щодо створення та захисту прав політичних партій та громадських організацій, формування у студентів цілісної системи поглядів на інститут конституційно-правового статусу об`єднань громадян.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • поняття, види та засади діяльності об'єднань громадян;
  • порядок створення та припинення діяльності політичних партій та громадських організацій;
  • права об'єднань громадян;
  • державний контроль за діяльністю об'єднань громадян;
  • відповідальність за порушення законодавства про об'єднань громадян;
  • міжнародні зв’язки об'єднань громадян.

вміти:

  • аналізувати положення основних нормативно-правових актів, які регулюють конституційно-правовий статус об’єднань громадян;
  • висловлювати своє бачення перспектив вдосконалення законодавства про об’єднання громадян;
  • складати процесуальні документи в сфері створення та захисту прав об’єднань громадян.

Викладач дисципліни:  Ганна Олегівна Саміло 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не пеедбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – реферативна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 120 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
39 год. 55 год.
Індивідуальні завдання
39 год. 55 год.
Вид контролю
д-диф. залік д-диф. залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – д-диф. залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 д-диф. залік

100+100+100=100

3

100 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1-8
100 100 100