Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Теорія доказування у розслідуванні злочинів"  є поглиблення знань з кримінально-процесуального права України, розвинення уміння щодо самостійного опрацювання нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства та навчальної літератури, узагальнення практики роботи органів досудового слідства під час провадження у кримінальних справах; формулювання власних висновків на підставі інформації наукового та статистичного характеру, яка отримана у процесі навчання; оцінки правових ситуації, які виникають у процесі кримінально-процесуальної діяльності; прийняття процесуальних рішень у кримінальних справах тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • стан основних проблем доказування у кримінальному процесі;
 • предмет кримінального процесуального права;
 • джерела кримінального процесуального права;
 • завдання кримінального провадження;
 • теорію прийняття процесуальних рішень, вимоги закону до їх змісту та структури;
 • кримінальні процесуальні засоби встановлення обставин, що підлягають доказуванню;
 • процесуальні гарантії захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні;
 • способи тлумачення та застосування кримінальних процесуальних норм;
 •  форми взаємодії службових осіб, які ведуть кримінальний процес, з оперативними та експертними підрозділами.

вміти:

 • використовувати дані науки теорії доказування у кримінальному процесі під час тлумачення та застосування норм доказового права;
 • орієнтуватися в системі доказового права, слідчій та судовій практиці;
 • визначати способи збирання та перевірки фактичних даних, оцінювати їх достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень;
 • організовувати виконання прийнятих рішень.

Викладач дисципліни: Леоненко Тетяна Євгенівна, завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, доктор юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 4

Змістових модулів – 4

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 150 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь: магістр 16 год. 24 год.
Практичні, семінарські
16 год. 24 год.
Лабораторні
24 год. 24 год.
Самостійна робота
86 год. 86 год.
Індивідуальні завдання
год. год.
Вид контролю
залік залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

Поточна аудиторна та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль №4

Залік

 

100+100+100+100 = 100

                   4

100

100

100

100

100

Т 1 - 2

Т 3 - 4

Т 5 - 7

Т 8

Т 1 - 8

100

100

100

100

100