Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Кримінальний процес" є набуття та поглиблення знань у галузі кримінального судочинства, формування вмінь та навичок складання кримінально-процесуальних документів, правильного тлумачення та реалізації норм кримінального процесу, засвоєння основних категорій і понять сучасної юриспруденції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • повноваження органів, які реалізують норми кримінально-процесуального права;
  • практику застосування кримінально-процесуального законодавства органами досудового розслідування, прокуратури і суду;
  • процесуальні засоби профілактики злочинів;
  • основні проблеми кримінально-процесуальної доктрини і практики;
  • перспективи дальшого розвитку і удосконалення кримінального процесу.

вміти:

  • правильно тлумачити і застосовувати кримінально-процесуальний закон;
  • всебічно, повно, об’єктивно і швидко встановлювати всі необхідні обставини кримінальної справи;
  • володіти процесуальними засобами розслідування злочинів, правильно провадити слідчі дії;
  • приймати обґрунтовані рішення, пов’язані із рухом кримінальної справи та обмеженням прав учасників кримінального процесу.

 

Викладач дисципліни: Леоненко Максим Іванович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 4

Змістових модулів – 4

  Рік підготовки:
3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Семестр

Загальна кількість годин – 270 (150/120) 5-й, 6-й 5-й, 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4/4

самостійної роботи студента – 4/8

Освітній ступінь: Бакалавр  28/26 год. 6/6 год.
Практичні, семінарські
28/26 год. 6/6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
48/34 год. 70/54год.
Індивідуальні завдання
46/34год. 68/54 год.
Вид контролю
залік/іспит залік/іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік/іспит)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий контроль (середнє арифметичне)

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

 

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

РК1

Т6

Т7

Т8

Т9

РК2

20

20

20

20

20

100

25

25

25

25

100

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий контроль (середнє арифметичне)

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

 

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

РК1

Т6

Т7

Т8

Т9

РК2

20

20

20

20

20

100

25

25

25

25

100

 

Питання для підсумкового контролю:

Перелік питань залік (5 семестр) (pdf, 139 КБ)

Перелік питань іспит (6 семестр) (pdf, 139 КБ)