Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Кримінальне покарання та його призначення"  є поглиблення теоретичних знань студентів щодо юридичної природи, загального механізму та особливостей призначення покарання як специфічного етапу застосування кримінально-правових норм та вироблення практичних навиків призначення покарання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • положення чинного КК України, що регламентують умови та порядок призначення окремих видів покарань;
  • положення рішень Конституційного Суду України та постанов Пленуму Верховного Суду України, що стосуються питань призначення покарань;
  • найбільш суттєві типові полики, що мають місце у судовій практиці при при призначенні покарань особі, винній у вчиненні злочину, та шляхи їх подолання.

 

вміти:

  • застосовуючи положення чинного КК України, що регламентують умови і порядок призначення покарання, призначати покарання особі, яка вчинила злочин, та закріплювати своє рішення у мотивувальній та регулятивній частині обвинувального вироку суду;
  • аргументувати правильність свого рішення щодо призначення покарання винній особі, посилаючись на положення чинного КК України, положення постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. з послідуючими змінами та доповненнями “Про практику призначення судами кримінального покарання”.

 

Викладач дисципліни: Леоненко Тетяна Євгенівна, завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, доктор юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 4

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 120 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
40 год. 55 год.
Індивідуальні завдання
38 год. 55 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

Т 1- 11

100+100+100+100

4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100