Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Теоретичні проблеми кримінального судочинства"  є оволодіння студентами глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду з розслідування обставин кримінальних правопорушень, форм здійснення прокурорського нагляду і провадження судового розгляду кримінальних справ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • сучасний стан кримінального процесуального законодавства України;
  • особливості реалізації своїх повноважень судом та учасниками кримінального провадження;
  • актуальні питання визначення і застосування загальних положень досудового розслідування;
  • відповіді на проблемні питання правової регламентації проведення слідчих (розшукових) дій, а також зупинення і закінчення досудового розслідування;
  • особливості судового провадження у першій інстанції, а також провадження з перегляду судових рішень;
  • основи міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

вміти:

  • аналізувати чинне кримінальне процесуальне законодавство за допомогою різних наукових методів;
  • складати проекти кримінальних процесуальних документів;
  • самостійно приймати рішення з дискусійних питань застосування кримінальних процесуальних норм;
  • застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, реалізовувати знання шляхом законності під час провадження кримінального судочинства.

 

Викладач дисципліни: Леоненко Тетяна Євгенівна, завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, доктор юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 4

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 150 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7

Освітній ступінь: магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
48 год. 69 год.
Індивідуальні завдання
46 год. 69 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

Поточна аудиторна та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

Т 1- 11

100+100+100+100

4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100