Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності"  є сприяння становленню сучасного кваліфікованого фахівця-юриста; на підставі вивчення основних понять, інститутів, доктрин зовнішньоекономічної діяльності досягти кращого розуміння студентами засад та процедур її правового регулювання, і, таким чином, забезпечувати підвищення рівня правової культури майбутніх юристів, розвивати вміння творчо застосовувати теоретичні знання у практичній роботі; формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів відповідно до основних принципів господарювання та зовнішньоекономічної діяльності; виховувати активну громадянську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення зовнішньоекономічної діяльності у вітчизняній та світовій економіці; розвивати у майбутніх юристів професійні й особистісні якості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • теоретичні та практичні положення дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»;
  • джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зміст цих джерел і правила їх застосування;
  • основні інституції, які розглядають спори, що виникають між учасниками зовнішньоекономічної діяльності, та правила, за якими такі спори розглядаються;
  • найбільш актуальні проблеми у сфері правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
  • основні положення, викладені в рекомендованій до курсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» літературі.

вміти:

  • вирізняти зовнішньоекономічну діяльність з поміж інших видів господарської діяльності;
  • визначати осіб, що відносяться до учасників і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
  • визначати джерела, норми яких мають застосовуватися до регулювання того чи іншого виду зовнішньоекономічної діяльності у кожному конкретному випадку;
  • складати зовнішньоекономічні контракти;
  • захищати права та законні інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при вирішенні зовнішньоекономічних спорів.

 

Викладач дисципліни: Тимчук Олексій Леонідович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 90 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
32 год. 42 год.
Індивідуальні завдання
30 год. 42 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2-3 Т4 Т5 Т6 Т7-8 Т1-8
100 100 100