Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Зобов'язальне право"  є досягнення всебічного глибокого розуміння магістрами природи й сутності зобов’язальних правовідносин, освоєння теоретичних питань зобов’язального права та вміння застосовувати їх на практиці шляхом складання проектів договорів та інших цивільно-правових та господарсько-правових документів, тобто підготовка магістрів до практичної діяльності як висококваліфікованих фахівців-юристів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • джерела зобов'язального права та його структуру;
 • елементи зобов'язальних правовідносин; особливості суб'єктного складу зобов'язальних правовідносин;
 • підстави виникнення зобов'язань;
 • підстави припинення зобов'язань;
 • специфіку договірних зобов'язань;
 • техніку складання договорів;
 • підстави виникнення та припинення недоговірних зобов'язань;
 • види та особливості правового регулювання окремих видів недоговірних зобов'язань;
 • особливості розгляду справ, що виникають із зобов'язальних правовідносин.

вміти:

 • правильно розуміти та вміти застосовувати законодавство, що регулює зобов'язальні відносини;
 • складати проекти договорів, претензій, процесуальних документів;
 • аналізувати юридичні факти та практичні ситуації;
 • давати поняття та юридичну характеристику цивільно-правовим договорам;
 • робити висновки на підставі документів, які ним аналізуються, та положень чинного законодавства.

Викладач дисципліни: Надієнко Олена Іванівна, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 90 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь: магістр 14 4
Практичні, семінарські
14 2
Лабораторні
- -
Самостійна робота
32 42
Індивідуальні завдання
30 42
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2-3 Т4 Т5 Т6 Т7-8 Т 1-8
100 100 100