Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини і громадянина"  є надати студентам магістратури відомості про концепцію міжнародних стандартів захисту прав і свобод людини і громадянина, закріплених в Статуті ООН, Міжнародній хартії з прав людини, інших міжнародних правових актах, а також ознайомити з порядком спостереження за дотриманням та захистом основних прав людини і порядком звернення до відповідних конвенційних органів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • поняття та основні принципи правового статусу людини та громадянина;
 • концепції з прав людини;
 • основні положення змісту Міжнародної хартії з прав людини та інших  універсальних міжнародних правових актів з прав людини;
 • міжнародні стандарти з прав людини;
 • міжнародні правові стандарти захисту прав і свобод людини і громадянин;
 • систему спеціальних міжнародних органів для спостереження за дотриманням та захисту основних прав людини;
 • процедуру діяльності Європейського Суду з прав людини та порядок звернення до нього за захистом порушених прав і свобод людини і громадянина.

 

вміти:

 • використовувати міжнародні правові акти з прав людини в суспільному житті;
 • визначати правовий статус суб’єктів правових відносин при вирішенні питань захисту прав і свобод людини і громадянина;
 • готувати національні та міжнародні документи щодо захисту прав і свобод окремих фізичних осіб відносно до міжнародних стандартів з прав людини, зокрема, складати конкретні заяви до Європейського суду з прав людини (м. Страсбург);
 • аналізувати національні закони та інші нормативні акти для визначення їх відповідності міжнародним стандартам з прав людини.

Викладач дисципліни: Леоненко Тетяна Євгенівна, завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, доктор юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 120 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
39 год. 55 год.
Індивідуальні завдання
39 год. 55 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2-3 Т4 Т5 Т6 Т7-8 Т1-8
100 100 100