Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Право інтелектуальної власності"  є ґрунтовне опанування магістрами ключових понять, категорій і положень права інтелектуальної власності як підгалузі цивільного права, вироблення у них системного бачення цих питань, формування навичок системного застосування набутих знань при вирішенні практичних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності;
 • визначати складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності;
 • складові системи інтелектуальної власності в Україні;
 • інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України;
 • об’єкти права інтелектуальної власності.
 • суб’єкти права інтелектуальної власності;

вміти:

 • визначати алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків);
 • визначати алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації сучасників цивільного обороту (знаків для товарів і послуг, зазначень походження товарів);
 • визначати алгоритм правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності (топографій інтегральних мікросхем та сортів рослин);
 • визначати алгоритм правової охорони об’єктів промислової власності (винаходів, знаків для товарів і послуг) в іноземних державах;
 • визначати алгоритм правової охорони об’єктів авторського права (творів літератури, науки та місництва);
 • аналізувати права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

Викладач дисципліни: Філей Юрій Володимирович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 90 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 4

Освітній ступінь: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
32 год. 42 год.
Індивідуальні завдання
30 год. 42 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2-3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1-7
100 100 100