Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Податкове право" є вивчення студентами відносин, які виникають у сфері встановлення, сплати, зміни та відміни податків, зборів та інших обов’язкових платежів, сучасної системи державних органів на які покладено функцію по здійсненню контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків та зборів до державного та місцевих бюджетів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–  основні поняття податкового права;

-  поняття, ознаки податкових  правовідносин;

-  зв'язок податкового права з іншими галузями права;

-  систему та джерела податкового права;

-  зміст податкової системи;

-  правове регулювання податку;

-  податковий облік доходів і видатків платника податку;

-  сплату податків і зборів;

-  податкову звітність;

-  забезпечення виконання обв’язку по сплаті податків та зборів;

-  податковий контроль;

-  відповідальність за порушення податкового законодавства;

-  види податків та зборів, встановлених діючим законодавством на території України.

вміти:

 -  орієнтуватися в класифікації податків та зборів, інших обов’язкових платежів, податкових правовідносин;

-   знати систему контролюючих органів;

-   володіти достатньо об’ємним матеріалом нормативно-правових актів, регулюючих податкові правовідносини;

-   складати різноманітні правові документи щодо застосування норм податкового законодавства (рішення-повідомлення, скарги (апеляції), заперечення, позовні заяви, заперечення на позовні заяви та ін);

-    орієнтуватися в особливостях  адміністрування окремих видів податків та зборів, компетенції  органів влади та місцевого самоврядування у встановлення податків та зборів.

 

Викладач дисципліни:  Григорій Миколайович Буканов

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин –90 8-й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: Бакалавр 20 год. 4 год.
Практичні, семінарські
20 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
25 год. 42 год.
Індивідуальні завдання
25 год. 40 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7-8 Т9-10 Т11-12 Т1-12
100 100 100