Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Земельне право"  є ознайомити студентів з положеннями земельного права для глибшого розуміння відповідних правовідносин; сформувати правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру правознавця, а також юридичне мислення; навчити застосовувати теоретичні правничі знання; навчити самостійно поглиблювати й оновлювати правничі знання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–        базові поняття та категорії земельного права ;

–        предмет, методи, функції, принципи та основні джерела земельного права;

–        правові основи управління земельними ресурсами;

–        відносини земельної власності;

–        відносини в області управляння земельним фондом.

вміти:

–        користуватися нормативно-правовими актами у сфері земельних правовідносин в  Україні;

–        здійснювати правильну кваліфікацію правовідносин, що складаються у земельного права;

–        визначати вид і міру юридичної відповідальності за порушення у сфері земельного права.

 

Викладач дисципліни:  Григорій Миколайович Буканов

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год.  2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання
0 год. 0 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3 Т4 Т5-6 Т7-8 Т9 Т1-9
100 100 100