Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Порівняльне правознавство» є сформувати у студентів систему знань про порівняльне правознавство, нові явища і головні тенденції розвитку правових систем сучасності в умовах активізації залучення України у світові інтеграційні процеси, глобалізації та інтернаціоналізації світового порядку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- питання предмета, функцій, методології порівняльного правознавства;

- питання взаємодії порівняльного правознавства з міжнародним публічним і міжнародним приватним правом;

- основні правові сім’ї і системи сучасності.

вміти:

- аналізувати правові норми зарубіжних країн;

- знаходити колізії між останніми та національним законодавством;

- подавати власні пропозиції щодо розв’язання колізій.

 

Викладач дисципліни:  Вікторія Володимирівна Денисенко

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: "Використання компаративного методу в юридичних дослідженнях"

Семестр

Загальна кількість годин – 120 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6,6

Освітній ступінь: Спеціаліст  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
40 год. 55 год.
Індивідуальні завдання
38 год. 55 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік 
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1-10
100 100 100