Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Митне право" є формування у студентів навичок, умінь щодо вивчення особливостей та сучасних тенденцій розвитку митного законодавства в Україні; організації митної політики; прав і обов’язків суб’єктів митних відносин; відповідальності за порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів та транспортних засобів та предметів через митний кордон України; опанування практичних навичок щодо оформлення митних декларацій; формування навичок роботи з нормативними матеріалами, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–  сутнісні особливості та сучасні тенденції розвитку митної діяльності в Україні та у відносинах з іншими країна;

–  організацію митної системи в України;

– права і обов’язки суб’єктів митних відносин, їх відповідальність за свою діяльність;

–  специфіку управління митною справою;

–  митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

–  правове регулювання митного контролю та значення митного оформлення товарів транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

вміти:

– аналізувати становище митної діяльності як на Україні, так і у світі в цілому;

– орієнтуватися у системі митних органів України та системі нормативних актів, якими регламентується митною діяльність;

– вміти застосовувати норми митного законодавства щодо суб’єктів митних відносин;

– давати правову оцінку щодо  специфіки управління митною справою;

– застосовувати митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

Викладач дисципліни:  Вікторія Володимирівна Денисенко

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: "Правові засади митної справи в Україні"

Семестр

Загальна кількість годин – 120 8-й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь: Бакалавр 18 год. 4 год.
Практичні, семінарські
18 год. 12 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
40 год. 52 год.
Індивідуальні завдання
44 год. 52 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1-10
100 100 100