Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" є ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення держави, найважливішими історико-правовими та політичними фактами в житті зарубіжних країн, юридичною термінологією та світовими пам’ятками юридичної культури. Курс "Історія держави и права зарубіжних країн" сприяє також загальному розвитку студентів, розвитку їхньої правосвідомості і формуванню політичної та правової культури майбутніх юристів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– еволюцію держави і права зарубіжних країн;

– розвиток механізму державної влади (органів центрального і місцевого управління, юстиції);

– зародження та функціонування правової системи в цілому і окремих галузей права зокрема на засадах формаційного та цивілізаційного підходів до вивчення предмету.

вміти:

– визначати та розуміти фактори, які справляють вплив на особливості формування державно-правової системи на різних етапах розвитку людства;

– визначати та аналізувати процеси в еволюції держави і права та виявляти основні закономірності розвитку зарубіжних держав на сучасному етапі.

 

Викладач дисципліни:  Вікторія Володимирівна Денисенко

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: «Особливості права на різних етапах розвитку станового та класового суспільства»

Семестр

Загальна кількість годин – 180 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 8

Освітній ступінь: Бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
42 год. 10 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
55 год. 82 год.
Індивідуальні завдання
55 год. 82 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит 
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1-10
100 100 100