Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Муніципальне право" є вивчення закономiрностей органiзацii місцевого самоврядування, шляхiв децентралізації територіальних громад, дослідження правового статусу органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування, в системi органів Української держави, реалізація прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– теоретичні положення конституційного права та процесу, муніципального права України;

– зміст нормативно-правових актів, які визначають порядок здійснення місцевого самоврядування в Україні;

– міжнародний досвід і стандарти в сфері здійснення місцевого самоврядування.

вміти:

– аналізувати законодавчі акти України, що пов’язані з регулюванням муніципально-правових відносин в Україні;

– самостійно аналізувати різноманітну інформацію в сфері здійснення місцевого самоврядування в Україні;

– сформувати власні пропозиції щодо усунення актуальних проблем здійснення місцевого самоврядування в Україні.

 

Викладачі дисципліни:

  Руслана Миколаївна Максакова 

  Лілія Вікторівна Баєва 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – реферативна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 150 10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7

Освітній ступінь: Магістр  28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
47 год. 69 год.
Індивідуальні завдання
47 год. 69 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т1-9
100 100 100