Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Теорія держави та права" є формування у студентів цілісного, системного розуміння державно-правових явищ, генезису та закономірностей їх функціонування та розвитку, засвоєння основних категорій і понять сучасної юриспруденції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасні уявлення про предмет теорії держави і права;

– загальні закономірності виникнення держави і права;

– основні концепції сутності та походження держави і права;

– методологічні засади теорії держави і права;

– сучасні уявлення про функції, типологію, форми та механізм держави;

– сучасні уявлення про норми права, його форми та систему;

– загальні засади правотворчості, правозастосування та тлумачення права;

– сутність правовідносин;

– уявлення про правову поведінку та юридичну відповідність;

– загальнотеоретичні уявлення про законність та правопорядок, правову культуру та правосвідомість;

– засади теорії демократії та права людини.

вміти:

– аргументовано відстоювати власну точку зору з позицій знання та розуміння основних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права;

– аналізувати стан і перспективи розвитку тих або інших інститутів держави і права з точки зору основних постулатів теорії держави і права;

– використовувати різноманітні методи при дослідженні конкретних державно-правових проблем;

– будувати професійну та буденну діяльність, виходячи з розуміння основних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права.

 

Викладач дисципліни:  Ганна Олегівна Саміло

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 (3/5) Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 4

  Рік підготовки:
1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсові роботи

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: «Загально-теоретичні засади держави (права)»

Семестр

Загальна кількість годин – 240 (90/150) 1-й, 2-й 1-й, 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3/4

самостійної роботи студента – 4/8

Освітній ступінь: Бакалавр  14/28 год. 4/6 год.
Практичні, семінарські
28/28 год. 6/6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
28/64 год. 60/88 год.
Індивідуальні завдання
20/30год. 20/50 год.
Вид контролю
іспит/іспит іспит/іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит І семестр
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7 Т8-9 Т10 Т11 Т12 Т1-12
100 100 100
Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Іспит ІІ семестр
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т13-16 Т17-19 Т20-23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 Т13-28
100 100 100