Ви є тут

Головна

Стаття в іноземних наукових виданнях:

 1. Maksymenko I. Fiscal audit development in the system of budget process management [Еlectronic resource] / І. Maksymenko, Т. Melikhova, O. Zorya, O Chumak //  Academy of accounting and financial studies journal vol.22, issue 6  2018. - Аccess mode: https://www.abacademies.org/articles/fiscal-audit-development-in-the-sys... (SCOPUS).
 2. Maksymenko I. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine [Техт]  / І. Maksymenko, Т. Melikhova // Baltic Journal of Economic Studies Vol. (3) 2017 № 5.– P. 268-274. (WEB OF SCIENCE)
 3. Максименко І. Я. Теоретико-методические основы организации современной международной кооперации [Текст] / І.Я. Максименко, А.В. Череп// Оралдын fылым жаршысы : научно.-теоретич. и практич. журнал. Серия : Экономические науки. – 2014. – № 49 (128). – С. 55–61.
 4. Максименко І. Я. Теоретические основы классификации форм и видов кооперационных связей промышленных предприятий [Текст] / І.Я. Максименко, А.В. Череп // Оралдын fылым жаршысы : научно.-теоретич. и практич. журнал. Серия : Экономические науки. – 2014. – № 29 (108). – С. 56–68.

Навчальні посібники:

 1. Максименко І.Я. Державний фінансовий контроль [Текст]  / І.Я. Максименко, А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, О.П.Зоря -   навч. посібник. - Запоріжжя, ЗДІА, 2017. –  280 с.
 2. Максименко І.Я. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект [Текст]  / І.Я. Максименко, А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, О.П.Зоря -   навч. посібник. - Запоріжжя, ЗДІА, 2017. –  200 с.

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Максименко І. Я, Шутак Е. В. Зовнішньоекономічна діяльність бізнес-структур: особливості обліку придбання основних засобів за іноземну валюту [Електронний ресурс] / І.Я. Максименко, Е.В. Шутак //Ефективна економіка. 2020. № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8368
 2. Максименко І. Я, Максименко Ю.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: облікове відображення придбання запасів за іноземну валюту [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.О. Максименко // Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 73–77.В. Шутак //Ефективна економіка. 2020. № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8368
 3. Максименко І.Я. Особливості обліку виробничих запасів в управлінні діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / І.Я. Максименко, А.Г. Іванченко //  Ефективна економіка. – 2019. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7266
 4. Максименко І.Я, Волкова Т.Р. Особливості обліку бонусів: бухгалтеський та податковий аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 222. С. 54–57.
 5. Максименко І.Я. Особливості визнання в бухгалтерському та податковому обліку об¢єктів основних засобів в управлінні діяльністю підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, А.А. Тронькіна //  Науково-практичний журнал "Агросвіт". 2019. № 18. С. 26-29.
 6. Максименко І.Я. Особливості обліку орендних операцій: бухгалтеський та податковий аспекти [Текст] / І.Я. Максименко, К.С. Ганоцька //  Економіка та держава № 11, 2019. С.100-102.
 7. Максименко І.Я. Особливості формування стратегічних альянсів на міжнародному та українському ринках [Електронний ресурс] / І.Я. Максименко, М.О. Єфімова //  Ефективна економіка. 2019. № 12. – режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7485
 8. Максименко І.Я, Питиляк Г.П. Особливості облікового відображення придбання  та продажу валюти при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І.Я. Максименко, Г.П. Питиляк //  Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2019. "№ 23. С. 26-29
 9. Максименко І.Я. Особливості відображення в обліку з ліквідації основних засобів в управлінні підприємством [Текст] / І.Я Максименко, О.І. Філатова // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід – 2018. – № 19. C.37-40.
 10. Максименко І.Я. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування товарів через інтернет-торгівлю [Текст] / І.Я Максименко, Е.В, Васильченко // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 9 (61). С.253-256.
 11. Максименко І.Я, Васильченко Е.В. Особливості організації системи державного фінансового контролю в Україні [Текст] / І.Я Максименко, Е.В. Васильченко - Колективна  монографія  «Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції» –  З.:  ТОВ «Видавництво "Кругозір"», 2018.– С. 212-224.
 12. Максименко І.Я. Нематеріальні активи: сутність, визнання та класифікація [Текст] / І.Я Максименко, В.А. Соболь // Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2018. "№ 18. С. 26-29.
 13. Максименко І.Я. Особливості оподаткування та структура соціального пакету як інструмента матеріальної  мотивації виплат працівникам [Текст] / І.Я Максименко, Ю.О. Фісун // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 10 (62). С.350-353
 14. Максименко І.Я. Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні [Текст].  Економічни вісник 2018 №2 С.43-50.
 15. Максименко І.Я., Худзик С.С.  Ринок злиття та поглинання: основні етапи угоди та перспективи розвитку в Україні [Текст] / І.Я, Максименко, С.С.Худзик // Інфраструктура ринку №24, 2018.С.427-432
 16. Максименко І.Я, Кривошей Ю.В. Особливості організації обліку розрахунків за заробітною платою  в процесі управління підприємством [Електронний ресурс] / І.Я. Максименко, Ю.В. Кривошей // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – 2017. –  № 10.- Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5806
 17. Максименко І.Я. Особливості визначення основних засобів в процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспекти [Текст]  / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Є.О. Березін // Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2017. "№ 19-20. С. 47-50.
 18. Максименко І.Я. Особливості проведення державного фінансового контролю в частині складання і виконання кошторисів бюджетних установ аспекти [Текст]  / І.Я. Максименко, Ю.Л. Радченко // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід – 2017. – № 19. C.42-45.
 19. Максименко І.Я. Інвентаризація як складова внутрішньогосподарського контролю в процесі управління підприємством аспекти [Текст]  / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Г.Р. Горлачова // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава". – 2017. – № 10. C. 83-85.
 20. Максименко І.Я. Роль державного фінансового контролю в контексті обліково-аналітичного забезпечення діяльності бюджетних установ [Текст]  Монографія: Особливості економічних реформ в Україні, повязаних  з вимогами євроінтеграції/за ред. С.В. Шарової, Н.М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.тех.ун-т. – З:СТАТУС,2017,С.124-136.
 21. Максименко І.Я, Юношева А.О. Облікове відображення витрат періоду -  як передумова ефективного управління підприємство [Текст] / І.Я Максименко, А.О. Юношева // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава". – 2017. – № 10. C. 83-85
 22. Максименко І.Я., Сопілко О.О. Державний фінансовий контроль як важливий фактор дієвості ведення обліку та  аналізу діяльності бюджетних установ [Текст]  / І.Я. Максименко, О.О.Сопілко //  Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2016. –  № 15-16. - С. 36-40.
 23. Максименко І.Я. Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів в системі управління торгівельним підприємством [Текст]  / І.Я, Максименко, Т.В. Вайло // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід – 2016. – № 16.– С. 22-25.
 24. Максименко І.Я. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами  в системі управління підприємством [Текст]  / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Я.О. Добренька // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава". – 2016. – № 8.– С. 116–118.
 25. Максименко І.Я. Особливості відкриття електронних рахунків в казначействі в системі електронного адміністрування податку на додану вартість  [Текст]  / І.Я. Максименко, П.Б. Черевко // Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2016. - № 19-40. - С. 28-30.
 26. Максименко І.Я. Особливості обліку нематеріальних активів в управління підприємством [Текст]  / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, А.С. Кривошеєва //  Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2016. - № 9. С. 53-56.
 27. Максименко І. Я. Особливості проведення інвентаризації як форми внутрішньогосподарського контролю в бюджетних установах [Текст] / І.Я. Максименко // Збірник наукових праць Економічний простір – Дніпропетровськ. – 2015. – №103.– С. 167–175.
 28. Максименко І. Я. Особливості обліку нематеріальних активів бюджетних установ в умовах трансформації обліку до міжнародних стандартів [Текст] / І.Я. Максименко // Науково-виробничий журнал Інноваційна економіка –  Тернопіль. – 2015. – № 5 (60).– С. 181–185.
 29. Максименко І.Я, Васильченко Е.В. Особливості організації обліку в бюджетних установах у контексті модернізації обліку в державному секторі [Текст] / І.Я. Максименко // Колективна  монографія  ЗНТУ «Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції» –  З.:  ТОВ «Видавництво "Кругозір"», 2015.– С. 212-224.
 30. Максименко І.Я. Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ [Текст] / І.Я. Максименко // Колективна  монографія  ЗНТУ «Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції» –  З.:  ТОВ «Видавництво "Кругозір"», 2015.– С. 212-224.идавництво "Кругозір"», 2015.– С. 212-224.
 31. Максименко І.Я. Складові організаційного механізму формування коопераційних зв’язків підприємств машинобудування [Текст]  / І.Я. Максименко // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: нові виклики та рішення : [монографія ; за ред. Берданікової Т.М., Євтушенко Н.О., Черепа О.Г.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 138–141.
 32. Максименко І.Я. Обґрунтування доцільності кооперації як чинника економічного розвитку підприємств [Текст]  / І.Я. Максименко // Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання, регіонів та держави : [монографія / за заг. ред. О.Г. Черепа]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – C. 65–78.
 33. Максименко І. Я. Удосконалення методичних підходів до управління коопераційними зв’язками машинобудівних підприємств  на засадах інформаційного забезпечення [Текст] / І.Я. Максименко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : “Економічні науки”. – 2014. – № 1 (63). – С. 119–125.
 34. Максименко І. Я. Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ [Електронний ресурс] / І.Я. Максименко // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка"". – 2014. –  № 6.
 35. Максименко І. Я. Теоретико-методичні засади формування коопераційних зв’язків промисловими підприємствами [Електронний ресурс] / І.Я. Максименко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : “Економічні науки”. – 2013. – № 3 (59). – С. 116–121.
 36. Максименко І. Я. Необхідність та доцільність формування коопераційних зв’язків підприємствами машинобудування Запорізької області [Електронний ресурс] / І.Я. Максименко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : “Економічні науки”. – 2013. – № 2 (58). – С. 236–240.
 37. Максименко І. Я. Внутрішний аудит: підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / І.Я. Максименко // Всеукраїнський науково-дослідний журнал: Сталий розвиток економіки "". – 2013. –  № 1.-с.294-296.