Ви є тут

Головна

2017

Навчальні посібники

1. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / Макаренко А.П., Максименко І.Я., Меліхова Т.О., Зоря О.П./  – Запоріжжя, ЗДІА, 2017. –  280 с.

ISBN 978-617-685-038-0                    

2. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект: навчальний посібник / Макаренко А.П., Зоря О.П., Меліхова Т.О., Максименко І.Я./ – Запоріжжя, ЗДІА, 2017. –  200 с.

ISBN 978-617-685-039-7   

Монографії

 1. Максименко І.Я. Роль державного фінансового контролю в контексті обліково-аналітичного забезпечення діяльності бюджетних установ // Особливості економічних реформ в Україні,иповязаних  з вимогами євроінтеграції: колективна монографія  за ред. за ред. С.В. Шарової, Н.М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.тех.ун-т. – З:СТАТУС,2017,с.124-136.

Статті у фахових виданнях та у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Максименко І.Я. Особливості організації обліку розрахунків за заробітною платою  в процесі управління підприємством / І.Я. Максименко, Ю.В. Кривошей // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка"". – 2017. –  № 10. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=І.+Я.+Максименко
 2. Максименко І.Я. Організація обліку розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності в контексті законодавчих змін / І.Я. Максименко, Ю.В. Кривошей // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» SCIENCE AND PRACTICE: Science and practice: an innovative approach, October, 2017, Coventry, United Kingdom. С. 44-47.
 3. Максименко І.Я. Інвентаризація як складова внутрішньогосподарського контролю в процесі управління підприємством / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Г.Р. Горлачова // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава". – 2017. – № 10. C. 83-85.
 4. Максименко І.Я. Особливості проведення інвентаризації як форми внутрішньогосподарського контролю / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Г.Р. Горлачова // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» SCIENCE AND PRACTICE:  Science and practice: an innovative approach, September, 2017, Paris, France. С. 183 - 187.
 5. Максименко І.Я. Особливості проведення державного фінансового контролю в частині складання і виконання кошторисів бюджетних установ / І.Я. Максименко, Ю.Л. Радченко // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід – 2017. – № 19. C.42-45.
 6. Максименко І.Я. Особливості визначення основних засобів в процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспекти / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Є.О. Березін // Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2017. "№ 19-20. С. 47-50.
 7. Максименко І.Я. Особливості проведення державного фінансового контролю за  діяльністю бюджетних установ / І.Я. Максименко, Ю.Л. Радченко // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» SCIENCE AND PRACTICE:Science and practice: an innovative approach, September, 2017, Paris, France. С. 187 - 190.

2016

Статті у фахових виданнях та у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Максименко І.Я. Особливості обліку нематеріальних активів в управління підприємством / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, А.С. Кривошеєва // Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2016. "№ 9. С. 53-56.
 2. Максименко І.Я. Особливості відкриття електронних рахунків в казначействі в системі електронного адміністрування податку на додану вартість / І.Я. Максименко, П.Б.Черевко // Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2016. "№ 19-40. - С. 28-30.
 3. Максименко І.Я. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами  в системі управління підприємством / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Я.О. Добренька // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава". – 2016. – № 8.– С. 116–118.
 4. Максименко І.Я. Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів в системі управління торгівельним підприємством / І.Я. Максименко, Т.В. Вайло // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід – 2016. – № 16.– С. 22-25.
 5. Максименко І.Я. Особливості бухгалтерського обліку знижок та розпродажу товарів на підприємствах торгівлі / І.Я. Максименко, Т.В. Вайло // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» SCIENCE AND PRACTICE: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2016. – С. 169-171
 6. Максименко І.Я. Державний фінансовий контроль як важливий фактор дієвості ведення обліку та  аналізу діяльності бюджетних установ / І.Я. Максименко, О.О. Сопілко // Науково-практичний журнал "Агросвіт". – 2016. –  № 15-16. - С. 36-40.
 7. Максименко І.Я. Особливості обліку запасів бюджетних установ в умовах реформування обліку в держсекторі / І.Я. Максименко, О.О. Сопілко // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. - Midas S.A., Thessaloniki, Greece, August, 2016. – С. 151–154.
 8. Максименко І.Я. Особливості бухгалтерського обліку товарних запасів в системі управління торгівельним підприємством / І.Я. Максименко, Т.В. Вайло // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, September, 2016. – С. 228-230.

2015

Монографії

 1. Максименко І.Я. Особливості організації обліку в бюджетних установах у контексті модернізації обліку в державному секторі: колективна монографія  ЗНТУ «Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції» –  З.:  ТОВ «Видавництво "Кругозір"», 2015.– С. 212-224.

Статті у фахових виданнях та у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Максименко І.Я. Особливості обліку нематеріальних активів бюджетних установ в умовах трансформації обліку до міжнародних стандартів // Науково-виробничий журнал Інноваційна економіка –  Тернопіль. – 2015. – № 5 (60).– С. 181–185.
 2. Максименко І.Я. Особливості проведення інвентаризації як форми внутрішньогосподарського контролю в бюджетних установах // Збірник наукових праць Економічний простір – Дніпропетровськ. – 2015. – №103.– С. 167–175.

2014

Монографії

 1. Максименко І.Я. Складові організаційного механізму формування коопераційних зв’язків підприємств машинобудування // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: нові виклики та рішення : монографія  за ред. Берданікової Т.М., Євтушенко Н.О., Черепа О.Г. — Запоріжжя : ЗНУ, 2014. — С. 138—141.
 2. Максименко І.Я. Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ // Колективна  монографія  ЗНТУ «Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи» –  Запоріжжя. – 2014.– С. 381–399.
 3. Максименко І.Я. Обґрунтування доцільності кооперації як чинника економічного розвитку підприємств // Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання, регіонів та держави : [монографія / за заг. ред. О.Г. Черепа]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2014. — C. 65—78.

Статті у фахових виданнях та у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Максименко І.Я. Теоретико-методические основы организации современной международной кооперации /  І.Я. Максименко, А.В. Череп // Оралдын fылым жаршысы : научно.-теоретич. и практич. журнал. Серия : Экономические науки. — 2014. — № 49 (128). — С. 55—61.
 2. Максименко І.Я. Теоретические основы классификации форм и видов кооперационных связей промышленных предприятий /  І.Я. Максименко, А.В. Череп // Оралдын fылым жаршысы : научно.-теоретич. и практич. журнал. Серия : Экономические науки. — 2014. — № 29 (108). — С. 56—68.
 3. Максименко І.Я. Удосконалення методичних підходів до управління коопераційними зв’язками машинобудівних підприємств  на засадах інформаційного забезпечення // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : “Економічні науки”. — 2014. — № 1 (63). — С. 119—125.
 4. Максименко І.Я. Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – 2014. –  № 6. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=І.+Я.+Максименко

2013

Статті у фахових виданнях та у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Максименко І.Я. Ефективність коопераційних зв’язків промислових підприємств // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : “Економічні науки”. — 2013. — № 4 (60). — С. 114—118.
 2. Максименко І.Я. Теоретико-методичні засади формування коопераційних зв’язків промисловими підприємствами // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : “Економічні науки”. — 2013. — № 3 (59). — С. 116—121.
 3. Максименко І.Я. Необхідність та доцільність формування коопераційних зв’язків підприємствами машинобудування Запорізької області // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : “Економічні науки”. — 2013. — № 2 (58). — С. 236—240.
 4. Максименко І.Я. Внутрішний аудит: підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості підприємства // Всеукраїнський науково-дослідний журнал: Сталий розвиток економіки "". – 2013. –  № 1.-с.294-296.