Ви є тут

Головна

Мета: ознайомити студентів з основними методами одержання та контролю властивостей порошкових матеріалів, з оснасткою та технологічними процесами виготовлення композитів, з сучасними досягненнями в галузі використання композитів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні властивості і методи одержання порошкових матеріалів; вплив фізичних, хімічних та механічних властивостей порошків на структуру, механічні та службові властивості композитів, методи виготовлення та контролю якості композитів.

вміти: класифікувати та визначати властивості порошкових матеріалів, складати суміш порошкових матеріалів, вибирати технологію виготовлення та прогнозувати властивості композитів для конкретних умов експлуатації.

Викладач дисципліни: Волчок Іван Петрович, професор, завідувач кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань:

13 – Механічна інженерія

Нормативна

Спеціальність:

132 – Матеріалознавство

Модулів – 2

Освітня програма: "Композиційні та порошкові матеріали, покриття"

Рік підготовки:

Змістовних модулів – 3

2-й

2-й

ІНДЗ –

Семестр

Загальна кількість годин –162

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 48;

самостійної роботи студента – 114

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

8 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

114 год.

148 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2,75

для заочної форми навчання – 1:10,6

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Максимальна кількість балів по видам контролю

Всього балів

Лабораторні роботи

МК1

МК2

60

20

20

100