Ви є тут

Головна

Мета вивчення навчальної дисципліни: є засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Завдання навчальної дисципліни:

- з’ясування засад організації державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг;

- ознайомлення з цілями та принципами практичних основ розвитку та функціонування ринку фінансових послуг як підсистеми фінансових відносин;

- оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг від окремих видів послуг в умовах підвищенного ризику.

 

У результаті вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

1. Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів..

2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.

3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти проектами: володіння методами обґрунтування стратегічних та перспективних рішень, прийняття участі у розробці економічних (інвестиційних) проектів і програм та забезпечення їх реалізації.

4. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.

5. Здатність виконувати прикладні дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та управління часом.

6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел

7. Навички міжособистісної взаємодії – здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі

вивчення навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг»

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку, у грошово-кредитної політики країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків.

Здатність аналізувати економічний зміст та схеми надання окремих фінансових послуг.

Здатність вирішувати проблеми підвищення ефективності фінансових послуг.

Здатність оцінювати ефективність використання фінансових послуг різними економічними агентами.

Здатність контролювати та здійснювати фінансовий моніторинг при використанні та наданні фінансових послуг.

Здатність оцінювати стан розвитку ринку фінансових послуг та окремих його сегментів.

Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у грошовому сегменті фінансового ринку, і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків

Здатність обґрунтовувати та розробляти плани фінансової діяльності учасників ринку фінансових послуг.

Здатність розробляти рекомендації щодо управління фінансовими ресурсами споживачів та оферентів фінансових послуг.

Здатність розробляти рекомендації щодо покращення показників фінансових інституцій.

 Здатність генерувати та проаналізувати вихідні дані для розрахунку фінансово-економічних показників діяльності фінансових установ.

Здатність використовувати джерела фінансової інформації, історичних даних по цінам та ставкам, макроекономічним та фінансовим індикаторам тощо; методиками,  нормативно-законодавчою та контрактною документацією.

Здатність володіння методами фінансових розрахунків, оцінки ефективності, дохідності та прибутковості інвестицій, агрегованих показників дохідності та ризику, прийняття рішень в умовах ризику.

 

очікувані програмні результати навчання:

- демонструвати знання про вміння користуватися методиками та розраховувати показники ринку фінансових послуг;

- розуміти та самостійно вирішувати поставлену задачу розрахунку платежів та грошових потоків, вибору альтернатив на основі оцінок ефективності та ризику суб'єктів ринку фінансових послуг;

- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо користування джерелами фінансової інформації, базами даних;

- демонструвати розуміння засобів організації, обробки та аналізу даних в Ecxell;

- застосовувати на основі типових методик та діючої нормативно-правової бази розрахунки фінансово-економічні показників фінансових установ та господарюючих субєктів;

- вміти обрати інструментальні засоби для обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням;

- розуміти результати розрахунків та обгрунтовувати отримані висновки щодо фінансових послуг;

- демонструвати розуміння використовувати для вирішення аналітичних та дослідних задач сучасні технічні засоби та інформаційні технології;

- вміти самостійно вирішувати поставлену задачу розрахунку платежів та грошових потоків, вибору альтернатив на основі оцінок ефективності та ризику;

- бути здатним провести оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів;

- бути здатним обґрунтовувати та приймати рішення щодо стратегії фінансового інвестування;

- володіти знаннями методів  аналізу та оптимізації портфеля інвестицій;

- застосовувати знання законодавства та нормативних актів щодо ринку фінансових послуг;

- виконувати навички роботи з комп’ютером та знання і уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення практичних задач;

- адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;

- відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

(100+100)/2

10

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

15

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  -2

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

за вибором

 

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Модулів – 1

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 

-

контр. робота

Вид контролю: іспит

         

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35% до 65%%

для заочної форми навчання – 7% до 93%.

 

Викладач дисципліни (лектор): Пахомова Ірина Георгієвна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Викладач дисципліни (практика):  Гараба Сергій Семенович,асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування