Ви є тут

Головна

Мета вивчення навчальної дисципліни: є формування комплексного розуміння системи взаємозв’язків у фінансовій сфері щодо оцінки явищ та процесів, що відбуваються у кредитно-фінансовій сфері, у нерозривному зв’язку з їх кількісними та якісними характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку.

Завдання навчальної дисципліни:

- формування у студентів економічного мислення, творчої активності, ініціативнос­ті, високих морально-етичних якостей, наполегливості;

- формування теоретичних знань у галузі фінансового ринку;

- формування практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин;

- формування на­вичок застосування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів цінних паперів;

- формування на­вичок самостійної роботи з законодавчими матеріалами, до­датковою літературою;

- формування вміння студентів свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збага­чення знань.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

1. Демонструвати знання про сутність, функції, структуру та роль фінансового ринку в економіці.  

2. Демонструвати знання про нормативно-правову базу, що регулює фі­нансовий ринок.

3. Демонструвати знання про фінансові інститути, що виступають посере­дниками між суб’єктами фінансового ринку.

4. Демонструвати знання про ціноутворення на фінансовому ринку та теорії ризику.

5.  Демонструвати знання про ринки капіталів, грошовий, валютний ринки та особливості їх розвитку.

6. Демонструвати знання про ринки по­хідних фінансових інструментів та особливості їх розвитку.

7. Демонструвати знання про ринки банківських позичок та особливості їх розвитку.

8. Демонструвати знання про фон­довий ринок та особливості  розвитку.

9. Демонструвати знання про фондові біржі та їх розвиток у світі та в Україні.

10. Демонструвати знання про фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

- загальних:

1. Здатність системно аналізувати економічні процеси, що відбуваються на міжнародному та національному фінансовому ринках;

2. Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків.

3. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних прогнозах;

4.   Здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту;

5. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення економічних розрахунків і фінансового планування;

6. Здатність розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі

вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий ринок»

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність до формування системи теоретичних знань та практичних  навичок щодо кількісної оцінки економічних процесів у сфері фінансів і банківської справи у нерозривному зв’язку з їх якісними характеристиками та використання цих знань в практичних дослідженнях.

 

Здатність формувати рівняння балансу руху фондів, фінансових потоків  в економіці.

 Здатність оцінювання значення фінансового посередництва: деномінація заощаджень, приймання ризику неповернення виданої позички та виплати процентів, інформаційне забезпечення, консолідація ризиків та ефект росту масштабів угод.

Здатність практичного застосування концепції вартості грошей у часі

Здатність застосування теорії ефективності фінансового ринку та структури процентних ставок (неупередженого очікування, переваги ліквідності, сегментації ринку).

Здатність прогнозувати рух довгострокових фінансових фондів с застосуванням фундаментального та технічного аналізу ринку цінних паперів.

Здатність оцінювання ефективності, проблем та таперспектив основних сегментів фінансового ринку.

Здатність оцінювання ефективності взаємодії і взаємозв’язку кредитно-грошової та фінансової політики через грошовий ринок і ринок банківських позичок.

Здатність оцінювання ризиків операцій на фінансових ринках з метою їх хеджування.

Здатність застосування міжнародних, зарубіжних та вітчизняних біржових індексів в системі аналізу та оцінки фондових ринків.

Здатність застосування фундаментального та технічного інвестиційного аналізу на фондовому ринку для фінансовой оцінки цінних паперів

 Опис навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  -4

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

за вибором

 

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Модулів – 1

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год.

4 год.

Практичні, семінарські

20 год.

8 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 

-

контр. робота

Вид контролю: іспит

         

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –35% до 65%%

для заочної форми навчання –7% до 93%.


Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни 
«Фінансовий ринок»
Найменування завдань
Кількість балів
Загальна кількість балів
8 тестів
5
40
1 задача
20
20
правильне визначення 5 термінів
5
25
семінарські заняття
15
15
Підсумок
х
100

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Середня сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

11

23

23

21,5

21,5

21

21

20

19,5

18,5

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно 

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Викладач дисципліни (лектор): Пахомова Ірина Георгієвна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Викладач дисципліни (практика):  Гараба Сергій Семенович,асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування