Ви є тут

Головна

Мета вивчення навчальної дисципліни: є формування у студентів теоретичних основ державної монетарної політики держави, опанування ними принципів функціонування грошей в ринковій економіці та принципів кредитування, а також володіння методами аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Україні.

Завдання навчальної дисципліни:

- формування понятійного апарату теорії грошей та кредиту;

- формування основ вивчення нормативних і законодавчих актів, щодо грошового обігу і кредитних відносин, дій НБУ і комерційних банків;

- усвідомлення економічних процесів;

- формування теоретичних основ грошового обігу і кредиту;

- формування навичок застосування теоретичного матеріалу у практичній діяльності;

-  формування уявлення про особливості взаємовідносин з банківськими та небанківськими фінансовими установами.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

1.   Демонструвати знання про загальні показники кількісної характеристики явищ та процесів у фінансовій сфері.

2.   Демонструвати знання про кількісну теорії грошей та сучасний монетаризм.

3.   Демонструвати знання про форми безготівкових розрахунків; фактори, які впливають на безготівковий обіг.

4.   Демонструвати знання про сутність структурних складових та загальну структуру грошового ринку України.

5.   Демонструвати знання про кредитні та валютні відносини для розвитку грошової та кредитної системи

6.   Демонструвати знання про чинники, які впливають на виникнення інфляції; соціально-економічні наслідки інфляційних процесів.

7.   Демонструвати знання про принципи здійснення спекулятивної гри підвищення та зниження курсу валюти за допомогою форвардних угод.

8.   Демонструвати знання про засоби реалізації грошово-кредитної політики банку.

9.   Демонструвати знання про сутність, принципи та функції кредиту як економічної категорії та його роль в ринкових умовах господарювання.

10. Демонструвати знання про специфіку та практику використання грошово-кредитної політики центрального банку.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

- загальних:

1. Здатність визначати особливості, тенденції і закономірності розвитку грошей і кредиту у сучасній економіці.

2. Здатність  оцінювати стан і проблеми фінансової ситеми.

3. Здатність оцінювати поточну ситуацію та визначати основні напрями розвитку фінансових відносин.

4. Здатність оцінювати результати фінансової політики держави в тому числі грошово-кредитної.

5. Здатність визначати принципи і форми організації сучасної грошово-кредитної системи.

6. Здатність визначати оптимальні шляхи вирішення конкретних завдань фінансового характеру.

7. Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків.

8. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних прогнозах;

9. Здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту;

10. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення економічних розрахунків і фінансового планування;

11. Здатність розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фінансова статистика»

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність до формування системи теоретичних знань та практичних  навичок щодо кількісної оцінки економічних процесів у сфері фінансів і банківської справи у нерозривному зв’язку з їх якісними характеристиками та використання цих знань в практичних дослідженнях.

 

Здатність до планування грошової маси

Здатність до балансування потоку національного доходу та потоку національного продукту через внутрішній і зовнішній грошові ринки.

Здатність до планування попиту на гроші

Здатність до організації ефективної платіжної системи

Здатність до організації руху грошових потоків

Здатність до аналізу стану валютного ринку

Здатність до аналізу механізму регулювання валютного курсу

Здатність до прогнозування відсоткової ставки на базі статистичних даних

Здатність визначати сутність і роль грошей у сучасному суспільстві

Здатність визначати місце грошей у національному обороті

Здатність визначати концептуальні основи розвитку грошового ринку України

Здатність визначати вплив інфляційних процесів на результати діяльності підприємств

   Опис навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  -4

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

за вибором

 

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Модулів – 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2,3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 240

4,5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

56год.

12 год.

Практичні, семінарські

28год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

156год.

224 год.

Індивідуальні завдання: 

-

контр. робота

Вид контролю: залік– 4 семестр

Іспит - 5 семестр

Я        

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –35% до 65%%

для заочної форми навчання –7% до 93%.

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни 
«Гроші та кредит»
Найменування завдань
Кількість балів
Загальна кількість балів
8 тестів
5
40
1 задача
20
20
правильне визначення 5 термінів
5
25
семінарські заняття
15
15
Підсумок
х
100

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Середня сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

11

23

23

21,5

21,5

21

21

20

19,5

18,5

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно 

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Викладач дисципліни (лектор): Пахомова Ірина Георгієвна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування