Ви є тут

Головна

Мета: формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків, забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Предмет курсу – організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Завдання: з’ясування необхідності і сутності страхових послуг, що надаються юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого страхування, майнового страхування і страхування відповідальності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- поняття страхування, його економічну сутність, принципи, джерела формування страхових фондів та їх використання;

- функції страхування;

- поняття класифікації, ознаки класифікації, класифікацію за формами проведення;

- галузі страхування; види страхування; поняття ризику, основні характеристики ризику, специфіку ризиків, ризик-менеджмент, суб’єктивні і об’єктивні ризики;

- поняття страхового ринку, роль посередників, агентів і брокерів в страхуванні, сутність маркетингу в страхуванні, маркетингові дослідження;

- суть і призначення особистого страхування, його значення і роль в забезпеченні соціального захисту громадян;

- майнове страхування, його необхідність і значення; 

- становлення, стан і розвиток майнового страхування; 

- форми і види страхування;

- необхідність, економічна суть і особливості страхування відповідальності;

- підгалузі і види страхування відповідальності; 

- страхування цивільної відповідальності; 

- об'єкти страхування; 

- контингент страховиків і страхувальників. 

вміти:

-  визначити економічну сутність страхування за двома основними механізмами, закладеними у страхуванні (ефект рідкісних подій, ефект накопичення);

- застосувати на практиці розрахунок страхового відшкодування від ушкодження об’єктів страхування; 

- приймати рішення з урахуванням фактору ризику для реалізації операцій комерційної діяльності і проведення різних фінансових розрахунків; 

- розглядати умови використання умовної і безумовної франшизи; 

- оформляти страховий поліс; 

-розраховувати розмір страхових внесків та виплат за страховими випадками в особистому страхуванні; 

- укладати договори страхування майна; 

-розраховувати розміри страхового відшкодування за завдані майну страхувальника збитки; 

- укладати страхові договори на всі види відповідальності; 

- розраховувати обсяг страхової відповідальності.

 
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

вибіркова

 

Напрям підготовки

6.030508  – «Фінанси і кредит»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

6.030508 - «Фінанси і кредит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

  (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 108

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

16 год.

год.

Практичні, семінарські

16 год.

год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

76 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю

залік

-

         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 15% до 85%;

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 6 практичних заняття по 4 бали = 24 бали);

-захист домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

-аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Викладач дисципліни (лектор/практика): Коваль Олександр Анатолійович,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування