Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволить їм добре розумітися у технології плавки, виробництві виливків з кольорових металів. На¬вчити розроблювати технологію виробництва виливків. Дати навики застосування технології плавки та виробництва виливків з кольорових металів у виробництві.
 
 Завдання вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів із загальними положеннями розробки технології плавки та виробництва виливків з кольорових металів, які складають основу сучасних технологічних процесів, з метою підвищення їх ефективності та обгрунтування нових технологічних процесів.
 
Викладач дисципліни: Луньов Валентин Васильович, професор, докт. техн. наук

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  20 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
10 год. 4 год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання,
Вид контролю: іспит