Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах устаткування, яке застосовується при виробництві виливків в піщано-глинистих формах, методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарного виробництва.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічних машин що застосовуються при виробництві виливків в піщаних формах.
 
Викладач дисципліни: Кудін Вадим Валерійович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4.5 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 135 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  30 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
10 год. 6 год.
Самостійна робота
95 год. 123 год.
Індивідуальні завдання: курсовий проект
Вид контролю: іспит