Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах устаткування, яке застосовується при виробництві виливків в піщано-глинистих формах, методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарного виробництва.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічних машин що застосовуються при виробництві виливків в піщаних формах.
 
Викладач дисципліни: Гонтаренко Володимир Іванович, професор, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  38 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
116 год. 166 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: іспит