Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Мета курсу - вивчення і формування знань студента в галузі металургії чорних та кольорових металів. Студент повинен знати металургійні процеси виробництва чавуну, сталі, феросплавів, кольорових металів, а саме міді, алюмінію, магнію, титану, принципи роботи відповідних металургійних агрегатів, відповідні методи контролю якості металопродукції.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Студент повинен вміти: розрахувати з використанням персональних комп'ютерів шихту для доменної плавки чавуну, шихту для плавки високоякісної сталі в дуговій і індукційній електропечі, практично провести плавку в індукційній електропечі, а також на установці електрошлакового переплаву. Розрахувати шихту і провести плавку в лабораторній електропечі кольорового сплаву типу силумін. Знати як забезпечити високу якість сталі для виливків за рахунок застосування відповідного технологічного процесу і плавильного агрегату, модифікування, а також застосування необхідних методів позапічної обробки. Знати діючі стандарти, вміти їх застосовувати у конкретних умовах виробництва. Знати і застосовувати сучасні методи аналізу і контролю для оцінки якості чавуну, сталі і сплавів кольорових металів.
 
Викладач дисципліни: Бялік Гаррі Абрамович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
128 год. 168 год.
Індивідуальні завдання:курсова робота
Вид контролю: іспит